Vet- Klassisk svinepest

Kommisjonsvedtak 2008/631/EF av 29. juli 2008 om endring av vedtak 2006/805/EF i forhold til visse regioner i medlemsstatene nevnt i vedlegget og forlengelse av vedtakets gyldighetstid (notifisert med nummer K(2008) 3964) (1) ...

Commission Decision 2008/631/EC of 29 July 2008 amending Decision 2006/805/EC as regards certain Member State regions set out in the Annex and the extension of application of that Decision (notified under document number C(2008) 3964) (1) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Kommisjonsvedtak 2006/805/EF av 24. november 2006 om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak i forbindelse med bekjempelsen av klassisk svinepest i visse medlemsstater.

På bakgrunn av avkreftet mistanke om klassisk svinepest hos svin i bedrifter i Bulgaria oppheves forbudet mot forsendelse av svinekjøtt, tilberedt svinekjøtt og svinekjøttprodukter fra Bulgaria til andre medlemsstater. Risikoen for utbrudd av klassisk svinepest i landet medfører imidlertid at forbudet mot forsendelse av levende svin fra hele Bulgaria til andre medlemsstater opprettholdes.

Som følge av den epidemiologiske situasjonen i Ungarn og Slovakia utvides listen over områder som er underlagt restriksjoner og hvor det er innført tiltak for bekjempelse av dyresykdommen.      

Merknader

Rettsakten er gjennomført med "forskrift 1. august 2008 nr. 872 om endring i forskrift 28. april 2006 nr. 474 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området".

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er notifisert på Form1 til ESA 6. august 2008.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/631/EF
Celexnr.: 32008D0631

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 01.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.08.2008

Lenker

Til toppen