VET-import av animalske produkter fra Kina

Kommisjonsvedtak 2008/463/EF som endrer vedtak 2002/994/EF av 17. juni 2008 om særskilte beskyttelsestiltak overfor animalske produkter fra Kina...

Commission Decision 2008/463/EF of 17. June 2008 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.08.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten krever endring av "forskrift 31.08.2008 nr. 129 om vernetiltak ved import av produkter fra folkereppublikken Kina".

Rettsakten gjennomføres ca. 1 måned etter fristen. 

Forsendelser av produkter listet opp i "forskrift 31.08.2008 nr. 129 om vernetiltak ved import av produkter fra folkereppublikken Kina" vedlegg del II tillates importert når de ved hver foresendelse er fulgt av et helsesertifikat. Helsesertifikatet skal inneholde en erklæring fra offisielle kinesiske myndigheter, om at forsendelsen har blitt underlagt en kjemisk analyse for å sikre at produktene i forsendelsen ikke innebærer noen risiko for dyrs eller menneskers helse. Den kjemiske analysen skal særlig ha blitt utført for å påvise chloramphenicol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter. Akvakulturprodukter som er oppført i vedlegg del II, skal i tillegg testes for innhold av malakitgrønt og krytalviolet og deres metabolitter. Erklæringen fra offisielle kinesiske myndigheter skal inneholde resultatene av ovennevnte analyser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering på Form1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/463/EF
Celexnr.: 32008D0463

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen