Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Retningslinjer - opplæringsstøtte til ansatte

Retningslinjer for vurderingen av opplæringsstøtte til ansatte...

Criteria for the compatibility analysis of training aid cases subject to individual notification...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2008

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

ESA vedtok retningslinjene i november 2009.

Sammendrag av innhold

ESA har vedtatt retningslinjer for støtte til opplæring av ansatte.

Støtte til opplæring dekkes av det generelle “supergruppeunntaket” dersom støtten er innenfor visse terskelverdier, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 artikkel 38 og 39. Denne forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1.
Gjeldende terskelverdi er i dag på 2 millioner euro per opplæringsprosjekt (se Supergruppeunntaket artikkel 6 1. g) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/gber_final_en.pdfDersom støttetiltaket er innenfor terskelverdien og oppfyller de øvrige vilkårene i supergruppeunntaket, er det ikke behov for å notifisere støtten til ESA, men støttegiver må sende en melding til ESA innen 20 dager etter at støtten er iverksatt. Dersom terskelverdiene overstiges, må støttegiver notifisere støtten til ESA.

ESA har nå vedtatt retningslinjer for tiltak som overstiger 2 mill euro, og som må notifiseres til ESA. Retningslinjene gir veiledning i hvilke kriterer ESA vil anvende i vurderingen av om opplæringsstøtten er forenlig med EØS avtalen. Kort fortalt innebærer det at ESA vil anvende den såkalte balansetesten ved vurderingen (Les mer om balansetesten i et eget notat i EØS- notatbasen.) 

Vurdering

Retningslinjene er relevante og akseptable. Hensikten med dokumentet er å sikre forutberegnelighet for støttegivere, og å sikre lik praksis i sakene om opplæringsstøtte. Balansetesten som skal anvendes ved vurderingen av om støtten er forenlig, er allerede gjeldende rett i henhold til EØS-avtalen artikkel 61.3 (EF-traktaten artikkel 87.3). Dette innebærer at reningslinjene ikke innebærer nye regler for ESAs konkrete vurdering av støttetiltak og hvorvidt de skal tillates.

Spesialutvalget og referansegruppen for offentlig støtte ble informert om utkastet ved e-post 25. november 2008. Hverken Norge, Liechtenstein eller Island hadde merknader til retningslinjene da de var på høring.     

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen