Retningslinjer - regional investeringsstøtte

Retningslinjer om detaljert vurdering av regional investeringsstøtte til store prosjekter...

Guidance on the in-depth assessment of regional aid to large investment projects...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2008

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

ESA vedtok retningslinjene 24. mars 2010.

ESA vedtok i slutten av mars 2010 retningslinjer om hvordan de vil vurdere regional investeringsstøtte til store prosjekter.

Sammendrag av innhold

I tråd med den alminnelige gruppeunntaksforordningen kan det gis regional investeringsstøtte, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 artikkel 13 og 14. Denne forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1.

Regional investeringsstøtte til store bedrifter som overstiger terskelverdien i Kommisjonsforordningen 800/2008 artikkel 6.2 må notifiseres til ESA for godkjenning før støtten tildeles. Regionalstøtten vil da vurderes iht. ESAs retningslinjer om regionalstøtte. Av disse retningslinjene følger spesielle regler om regional investeringsstøtte til store investeringsprosjekter, jf. retningslinjene punkt 4.3 (avsnitt 53-56). Støtte til slike store investeringsprosjekter må notifiseres individuelt til ESA og de foreslåtte retningslinjene beskriver hvordan ESA vil vurdere slik notifikasjon. 

Det står at disse retningslinjene ikke vil bli anvendt mekanisk, men de gir en pekepinn på hvordan støtte vil vurderes og evt. godkjennes hvis den overstiger mulighetene som ligger i den alminnelige gruppeunntaksforordningen og regionalstøtteretningslinjene. Støtten kan godkjennes etter en konkret vurdering. I følge retningslinjene må støttegiver demonstrere at støtten avhjelper markedssvikt, at støtte er det riktige instrumentet, støtten har insentiv effekt og er nødvendig og proporsjonal. De negative effektene av støtten må ikke overstige de positive (balansetesten).  

Det følger av regionalretningslinjene når slik støtte må notifiseres til ESA, når ESA vil åpne formell undersøkelse for en grundig vurdering av hvorvidt støtten kan godkjennnes.

Merknader

Disse retningslinjene utfyller de eksisterende regionalstøtteretningslinjene. De vil ikke tas inn i EØS-avtalen og vil ikke medføre lovendringer i Norge. ESA vil innta disse retningslinjene i sine retningslinjer om offentlig støtte, se lenke til disse.

Vurdering

Hensikten med dokumentet er å sikre forutberegnelighet for støttegivere, og å sikre lik praksis i sakene om regionalstøtte til store investeringsprosjekter.Balansetesten blir beskrevet i dokumentet. Denne testen er allerede gjeldende rett for støtte som må vurderes som forenlig i henhold til EØS-avtalen artikkel 61.3 (EF-traktaten artikkel 87.3). Dette innebærer at dokumentet ikke innebære særlig nye regler for Esas konkrete vurdering av støttetiltak og hvorvidt de skal tillates.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen