Retningslinjer - sysselssettingsstøtte

Retningslinjer for vurdering av støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere...

Criteria for the compatibility analysis of state aid to disadvantaged and disabled workers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2008

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen ber om merknader til utkast til føringene innen 27. januar 2009. ESA vil ta disse retningslinjene inn i sine retningslinjer om offentlig støtte.

Kommisjonen publiserte 25. november 2008 utkast til føringer på hvordan de vil vurdere støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere som må notifiseres. 

Sammendrag av innhold

I tråd med den alminnelige gruppeunntaksforordningen kan det gis støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 artikkel 40-42. Denne forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1.

Støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere som overstiger terskelverdien i Kommisjonsforordningen 800/2008 artikkel 6 bokstav h)-j) må notifiseres til ESA for godkjenning før støtten kan tildeles (terskelverdiene ligger på 5 og 10 millioner euro per bedrift per år.

Disse retningslinjene gir en pekepinn på hvordan støtte vil vurderes og evt. godkjennes hvis den overstiger mulighetene som ligger i den alminnelige gruppeunntaksforordningen. Disse retningslinjene vil ikke anvendes mekanisk fordi støtten kan godkjennes etter en konkret vurdering. Kommisjonen skriver at støttegiver må demonstrere at støtten avhjelper markedssvikt, at støtte er det riktige instrumentet, støtten har insentiv effekt og er nødvendig og proporsjonal. De negative effektene av støtten må ikke overstige de positive (balansetesten).  

Merknader

Vi har i dag ikke egne retningslinjer for støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere. Disse retningslinjene vil ikke tas inn i EØS-avtalen og vil ikke medføre lovendringer i Norge. ESA vil ta disse retningslinjene inn i sine retningslinjer om offentlig støtte, se lenke.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget og referansegruppen for offentlig støtte ble informert om utkastet ved e-post 25. november 2008, og bedt om å komme med innspill innen 16. januar 2009.

Vurdering

Hensikten med dokumentet er å sikre forutberegnelighet for støttegivere, og å sikre lik praksis i sakene om støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere. Kommisjonen beskriver balansetesten i dokumentet. Denne testen er allerede gjeldende rett for støtte som må vurderes som forenlig i henhold til EØS-avtalen artikkel 61.3 (EF-traktaten artikkel 87.3). Dette innebærer at dokumentet ikke ser ut til å innebære nye regler for Kommisjonens konkrete vurdering av støttetiltak og hvorvidt de skal tillates.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen