F-gassforordningen ? rapporteringsskjema

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1493/2007 av 17. desember 2007 som oppretter formatet på rapportene som skal leveres av produsenter, importører og eksportører av visse fluorinerte klimagasser...

Commission Regulation (EC) No 1493/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to regulation (EC) No 842/2006, the format of the report to be submitted by producers, importers and exporters of certain fluorinated greenhouse gases...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 17. desember 2007.

Sammendrag av innhold

F-gassforordningen er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede kommisjonsforordninger som utdyper innholdet i F-gassforordningen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1493/2007 fastsetter et rapporteringsskjema som skal brukes iht. F-gassforordningen artikkel 6 (1), som krever at produsenter, importører og eksportører av mer enn ett tonn fluorinerte klimagasser i året skal oversende til Kommisjonen og kompetent myndighet i medlemsstaten detaljert informasjon om henholdsvis produksjon, import og eksport av f-gasser. Rapporteringen skal finne sted årlig fra og med 31. mars 2008.

Ved innlemmelsen av F-gassforordningen i EØS-avtalen fikk EØS/EFTA-statene en tilpasning som innebærer fritak fra rapporteringsforpliktelsene under artikkel 6. Det er dermed ikke nødvendig å innlemme denne rettsakten i EØS-avtalen. 

Merknader

Rettsakten anses ikke EØS-relevant, og er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet på skriftlig prosedyre i SU Miljø med frist 18. februar 2008, og ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Siden EØS/EFTA-statene har fått fritak fra f-gassforordningens artikkel 6 om rapportering er det ikke nødvendig å innlemme denne rettsakten i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1493/2007
Basis rettsaktnr.: 842/2006
Celexnr.: 32007R1493

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2007
Frist returnering standardskjema: 31.01.2008
Dato returnert standardskjema: 19.02.2008
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen