Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocider - difetialon

Kommisjonsdirektiv 2007/69/EF av 29. november 2007 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av difetialon som et aktivt stoff i Annex I...

Commission Directive 2007/69/EC of 29 November 2007 amending Directive 98/8/EC to include difethialone as an active substance in Annex I...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.01.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2007/69/EF ble vedtatt 29. november 2007 og innlemmet i EØS-avtalen 25.04.2008.

Sammendrag av innholdet:

Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket er gjennomført i Norge gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til bedre beskyttelse av menneskers helse og miljø.

På bakgrunn av dokumentasjon om stoffenes egenskaper er det satt opp prioritetslister. Disse listene finnes i vedleggene til forordning (EF) nr. 2032/2003 som også gir detaljerte regler for gjennomføring av andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocidprodukter i forhold til dokumentasjonskrav, tidsfrister, godkjenning av data, evaluering, samarbeid osv. Listene ble oppdatert i forordning (EF) nr. 1048/2005 som også formaliserte muligheten for å søke tidsbegrenset unntak for essensiell bruk av stoffer som skulle vært tatt ut av markedet 1. september 2006, og fordelte stoffer på rapportørland for resten av vurderingsprogrammet. Det ble besluttet at stoffer som inngår i rottemidler og treimpregneringsmidler skal vurderes først. Frist for fullstendig søknad for disse stoffene var senest 28. mars 2004. Etter endt vurdering skal det fattes beslutning om hvorvidt det aktive stoffet skal godkjennes for bruk i gitte typer biocidprodukter, og stoffet inkluderes ev i Annex I til direktiv 98/8/EF - biociddirektivet.

Vurderingen av det aktive stoffet difetialon (som inngår i rottemidler) er gjennomført av Norge som ansvarlig rapportør. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2007/69/EF opptas stoffet difetialon som et aktivt stoff i Annex I til direktiv 98/8/EF. Difetialon er dermed godkjent for bruk i rottemidler. Direktiv 2007/69/EF sier også at medlemsstatene skal ha på plass endringen i nasjonalt regelverk innen 31. oktober 2008 og rapportere dette til Kommisjonen. De nye bestemmelsene gjelder fra 1. november 2009.

Medlemsstatene skal sikre at autorisasjoner gis på følgende betingelser:

  • Den nominelle konsentrasjonen av det aktive stoffet i produkter må ikke overskride 0,0025 vektprosent og det skal kun gis tillatelse for bruksklar åte.
  • Produktet skal inneholde bittersmak og et fargestoff når det er relevant.
  • Produkter må ikke benyttes som strøpulver.
  • Primær og sekundær eksponering av mennesker, miljø og dyr utenom målgruppen minimeres ved å overveie og benytte alle egnede og disponible risikoreduserende tiltak. Disse omfatter bl.a. at produkter begrenses til yrkesmessig bruk samt at det settes en øvre grense for pakkestørrelsen, og innføres krav til sikre bokser for åte som ikke kan manipuleres.

Merknader: 

Direktiv 2007/69/EF medfører behov for endringer i biocidforskriften.

Norge er oppnevnt som ansvarlig rapportør for stoffet difetialon. Videre deltar Norge aktivt i arbeidsgruppen under biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ble ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Ved at difetialon tas inn i Annex I sikrer man at det i alle medlemsstatene kan gis, endres eller tilbakekalles godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som rottemidler og som inneholder difetialon. Samtidig som stoffet godkjennes for bruk i rottemidler, knyttes det strenge krav til hvem som kan bruke det og hvordan det skal brukes. Dette sikrer en bredre og tryggere bruk både i forhold til folks helse og beskyttelse av det ytre miljø.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/069/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32007L0069

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2007
Frist returnering standardskjema: 15.01.2008
Dato returnert standardskjema: 17.01.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 048/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.10.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen