Biocider - nye tidsfrister for enkelte stoffer

Kommisjonsbelsutning 2007/794/EF av 29. november 2007 om endring av tidsfristen for innsendelse av dokumentasjon om visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet i henhold til artikkel 16(2) i direktiv 1998/8/EF om biocider...

Commission Decision of 29 November 2007 setting a new deadline for the submisssion of dossiers for certain substances to be examined under the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2007/794/EF ble vedtatt 29. november 2007 og innlemmet i EØS-avtalen 25.04.2008.

Sammendrag av innholdet:

Biociddirektivet 1998/8/EF regulerer markedsadgangen for biocidprodukter og deres aktive stoffer. Direktivet innebærer at det kun er produkter som inneholder aktive stoffer som er oppført på direktivets vedlegg som kan godkjennes for markedsføring i EU/EØS-området. Aktive stoffer som fantes på markedet i biocidprodukter før 14. mai 2000 (omtales som eksisterende aktive stoffer) skal derfor i prioritert rekkefølge vurderes for eventuell oppføring på direktivets vedlegg over stoffer som kan benyttes i gitte typer biocidprodukter. Utfyllende regler for gjennomføring av slike vurderinger vedtas gjennom kommisjonsforordninger.

Gjennom Kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 om andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocidholdige produkter, og om endring av forordning (EF) nr. 1896/2000, etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til direktiv 1998/8/EF biociddirektivet. For et antall kombinasjoner av aktive stoffer og produkttyper på denne listen har enten alle deltakerne trukket seg eller så har den rapporterende medlemsstatens kompetente myndighet ikke mottatt noen dokumentasjon innen de gitte tidsfrister. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, og de samme opplysningene ble offentliggjort 14. juni 2006. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen av disse opplysningene har foretak tilkjennegitt interesse for å ta over deltakelse i vurderingsprogrammet for noen av de berørte stoffene og produkttypene. Det var derfor behov for å fastsette ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene. De aktuelle stoffene og produkttypene er listet opp i eget vedlegg til Kommisjonsbeslutning 2007/794/EF og tidsfristen for innlevering av dokumentasjon er satt til 30. april 2008.

Merknader:

Bestemmelsene i direktiv 1998/8/EF biociddirektivet er gjennomført i forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidholdige produkter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten skal behandles i spesialutvalget for handelsforenkling og det anbefales at den anses om relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/0794/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32007D0794

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2007
Frist returnering standardskjema: 30.01.2008
Dato returnert standardskjema: 17.01.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 048/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen