Kommisjonsvedtak 2007/875/EF om endring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF og 2000/96/EF om de smittsomme sykdommene som er opplistet i disse vedtakene...

Kommisjonsvedtak 2007/875/EF om endring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF og 2000/96/EF om de smittsomme sykdommene som er opplistet i disse vedtakene...

Commission Decision 2007/875/EC amending Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 2000/96/EC as regards communicable diseases listed in those decisions...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2008

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 18. desember 2007, og den ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Innhold

Rettsakten har som formål å inkorporere i en tidligere rettsakt det forhold at nye smittsomme sykdommer er dukket opp som kan påvirke folkehelsen i Europa. I denne sammenheng gjelder dette spesielt Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), fugleinfluensa og West Nile virusinfeksjon.

Et annet forhold er ønsket om å harmonisere rettsakten med det nye internasjonale helsereglementet (IHR) som trådte i kraft 16. juni 2005.

Merknader

Inkorporeringen av henholdsvis SARS, fugleinfluensa og West Nile virusinfeksjon er kun en oppdatering av gjeldende rettsakt. Listen over sykdommer som for tiden meldes i det norske meldesystemet MSIS er ikke helt identisk med den listen som brukes i EU. Dette gjelder også en rekke EU-land. En oppdatering av den norske listen kan være aktuelt. Dette får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Den såkalte IHR-forskriften er gjeldende i Norge fra 01.01.08. Det er i den sammenheng nødvendig å å revidere forskriften, herunder å vurdere anvendelse for Svalbard samt vurdere og å foreslå evt. lovendringer knyttet til gjennomføringen av IHR-forskriften: B-hendelser (Smittevernloven), A- og C-hendelser. Dette arbeidet er pågående. Det er imidlertid ikke behov for lovendringer for å gjennomføre kommisjonsvedtak 2007/875/EF.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i EØS-spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdeaprtementet, Justis- og politidepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/875/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0875

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2008
Frist returnering standardskjema: 14.02.2008
Dato returnert standardskjema: 15.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker