Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Leide linjer - sletting

Kommisjonsbeslutning av 21. desember 2007 som endrer beslutning 2003/548/EF med hensyn til sletting av minimumsettet av leide linjer ...

Commission Decision of 21. December 2007 amending Decision 2003/548/EC as regards the delition of specific types of leased lines from the Minimum Set of Leased Lines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2008

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt av EU, og ble innlemmet i EØS-avtalen 5. juli 2008.  

Beslutningen endrer beslutning 2003/548/EF om minimumssettet for leide linjer. Endringen går ut på å slette listen "Identification of the minimum set of leased lines with harmonised charateristics and associated standards" fra vedlegget til beslutning 2003/548/EF. Dette gjelder to typer av analoge leide linjer og tre typer digitale leide linjer med hastigheter opp til 2048 kbit/s. Bakgrunnen for endringen er bl.a. at den tekniske utviklingen har gjort analoge leide linjer mindre relevante. Etterspørsel etter digitale leide linjer, som i økende grad dreier seg om høyhastighetstilkoblinger med hastigheter høyere enn 2048 kbit/s, blir oppfylt av markedet. Andre løsninger som for eksempel bredbåndstilknytninger blir også et rimeligere alternativ for mange brukere.

Vurdering

Rettsakten er markert som EØS-relevant og må vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen. Beslutningen endrer beslutning 2003/548/EF om minimumssettet for leide linjer, som er en del av EØS-avtalen. Beslutningen har blitt drøftet og godkjent av COCOM (Communications Committee), der Norge deltar som observatør. Det har vært gjennomført en offentlig høring, der det har vært bred støtte blant medlemsstatene, bransjen og andre berørte aktører for å slette disse fem typene leide linjer fra det gjeldende minimumssettet.  Norge støtter at de fem typene leide linjer som beslutningen dreier seg om, tas ut av minimumssettet for leide linjer. Hovedbegrunnelsen for dette er den teknologiske utviklingen, som har gjort disse typer leide linjer mindre betydningsfulle, og at markedet er i stand til å betjene den eksisterende etterspørselen. Selv om etterspørselen etter leide linjer med kapasitet inntil 2 Mbit/s har avtatt de seneste årene, er slike samband fremdeles viktige bl.a. for tilknytning av tradisjonelle hussentraler mot telenettet, for datakommunikasjon i større bedrifter og i forbindelse med samtrafikk for telefoni. Det er likevel lite som tilsier at markedet ikke vil håndtere den fremtidige etterspørselen på en tilfredsstillende måte. Slike leide samband brukes også i stor grad for å knytte basestasjoner i mobilnettene til sine respektive kjernenett. Denne anvendelsen er knyttet til grossistmarkedet, og er ikke en del av sluttbrukermarkedet som minimumssettet adresserer.  Det nevnte minimumssettet er regulert i ekomforskriften § 2-3 som et minimumstilbud aktører med sterk markedsstilling på dette området skal tilby på ikke-diskriminerende vilkår og til kostnadsorienterte priser. Statistikk som er oppdatert per 1. halvår 2007 viser at Telenor har 96% av markedet for analoge leide linjer og 72% av markedet for digitale leide linjer med kapasitet inntil 2 Mbit/s. Bestemmelsen i § 2-3 medfører følgelig plikter kun for Telenor. SD har vært i dialog med PT angående hvorvidt beslutningen medfører behov for endring i ekomforskriften. I følge PT medfører beslutningen at ekomforskriften § 2-3 blir overflødig. Det mest hensiktsmessige vil likevel være at § 2-3 blir stående inntil videre, og at bestemmelsen tas ut av forskriften ved neste revisjon. Dette innebærer at § 2-3 vil stå ved lag frem til revisjon av forskriften. En revidert forskrift vil tidligst tre i kraft 1. juli 2012.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/60/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2008
Frist returnering standardskjema: 03.03.2008
Dato returnert standardskjema: 03.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.07.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen