REACH - Board of Appeal

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1238/2007 av 23. oktober 2007 om kvalifikasjonene til medlemmene til klageutvalget for Kjemikaliebyrået...

Commission Regulation (EC) No 1238/2007 of 23 October 2007 on laying down rules on the qualifications of the members of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1238/2007 ble vedtatt 23. oktober 2007 med ikrafttredelsesdato 24. oktober 2007. Forordning (EF) nr. 1238/2007 ble innlemmet i EØS-avtalen 26. september 2008.

Sammendrag av innholdet:

For nærmer omtale av forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH - EUs nye kjemikalieregelverk - vises det til eget EØS-notat. Gjennom forordning (EF) nr. 1907/2006 gis det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) myndighet til å treffe individuelle beslutninger om registrering av kjemiske stoffer. Gjennom REACH forordningen er det dessuten opprettet en klageinstans (Board of Appeal) hvor avgjørelsene mht slike individuelle beslutninger kan påklages. Bestemmelser i forordning (EF) nr. 1907/2006 gir Kommisjonen myndighet til å vedta hvilke kvalifikasjoner som medlemmene av klageinstansen skal ha. Klageinstansens leder bør ha erfaring innen EU-rett.

Følgende kvalifikasjoner kreves av klageinstansen sine medlemmer:

1. Klageinstansen settes sammen av medlemmer med tekniske og juridiske kvalifikasjoner. Lederen for klageinstansen skal ha juridiske kvalifikasjoner.

2. De teknisk kvalifiserte medlemmene og deres varaer skal ha universitetseksamen eller tilsvarende kvalifikasjoner, samt inngående yrkeserfaring innenfor fagområdene risikovurdering, eksponeringsvurdering eller risikohåndtering i spørsmål om kjemiske stoffers helse- eller miljørisiko eller innenfor relaterte områder.

3. De juridisk kvalifiserte medlemmene og deres varaer skal ha juridisk embedseksamen og ha godkjent erfaring innen EU-rett.

Merknader:

Gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av REACH-forordningen gis det adgang for statsborgere i EFTA-statene til å kunne velges som medlemmer eller varamedlemmer til klageinstansen. Forordningen krever endring av forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og negrensning av kjemikalier (REACH). Norge deltar aktivet med i arbeidet med REACH, blant annet gjennom deltakels ei ECHAs styre og komiteer og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenklinger og anses som relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/1238
Basis rettsaktnr.: 2006/1907
Celexnr.: 32007R1238

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2007
Frist returnering standardskjema: 18.01.2008
Dato returnert standardskjema: 14.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.09.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen