REACH - Rom./Bulg.

Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 av 15. november 2007 om tilpasning til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) som følge av Bulgarias og Romanias tiltredelse...

Council Regulation (EC) No 1354/2007 of 15 November 2007 adapting Regulation No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), by reason of the accession of Bulgaria and Romania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1354/2007 ble fastsatt 15.11.2007 med ikrafttredelse samme dato. Forordning (EF) nr. 1354/2007 ble innlemmet i EØS-avtalen 26. september 2008.

Sammendrag av innholdet:

For nærmere omtale av innholdet av forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH - EUs nye kjemikaleregelverk - vises det til eget EØS-notat. Forordning (EF) nr. 1907/2006 ble fastsatt før Bulgaria og Romania ble medlemmer i EU, og bestemmelser i forordningen må derfor tilpasses i anledning tiltreden til de to nye medlemslandene. Definisjonen av innfasningsstoffer må derfor endres slik at den også omfatter stoffer som er produsert eller sluppet på markedet i Bulgaria og Romania før de tiltrådte Den Europeiske Union på samme vilkår som for stoffer som er produsert eller sluppet på markedet i de andre medlemsstatene. Artikkel 3.20 b og c endres ved at datoen "1. januar 2007" legges til.

Merknader:

Forordningen krever endring av forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og negrensning av kjemikalier (REACH). Norge deltar aktivt i arbeidet med REACH, blant annet gjennom deltakels ei ECHAs styre og komiteer og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/1354
Basis rettsaktnr.: 2006/1907
Celexnr.: 32007R1354

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2007
Frist returnering standardskjema: 15.01.2008
Dato returnert standardskjema: 14.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.09.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen