Såvarer - sammenlignende forsøk, asparges

Kommisjonsvedtak 2007/852/EF av 13. desember 2007 om endring av vedtak 2005/5/EF om sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF ...

Commission Decision 2007/852/EC of 13 December 2007 amending Decision 2005/5/EC as regards Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis under Council Directive 2002/55/EC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008 ved EØS-komiteens beslutning nr 60/2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter en endring i kommisjonsvedtak 2005/5/EF om sammenlignende prøver og analyser i EU-landene av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. (asparges) som ble påbegynt i 2005, og som opprinnelig skulle fortsette tom. 2009. Endringen går ut på at forsøksserien skal avsluttes allerede i 2008. Årsaken er at forsøkene har gått raskere fram enn forventet, og at de nødvendige observasjoner vil kunne avsluttes allerede dette året. Nedkortingen i tid innebærer at de totale kostnader til forsøksserien vil bli noe redusert.  

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

De enkelte medlemsland deltar vanligvis i slike sammenlignende forsøksserier for de artene som det normalt produseres og omsettes såvarer og/eller formeringsmateriale av i de respektive land.

Norge pleier å delta med prøver av såvarer og formeringsmateriale til slike forsøk for arter som er aktuelle for slik produksjon i Norge. Denne rettsakten, og dermed prøveserien, gjelder imidlertid kun for asparges. Asparges er en art som det ikke foregår kommersiell produksjon av frø eller formeringsmateriale av her i landet. Nedkortingen av prøveperioden er derfor uten betydning for Norge.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten er vurdert å være uten betydning for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Som nevnt er rettsakten vurdert å være uten betydning for såvarebransjen og andre aktører. Synspunkter fra disse er derfor ikke innhentet. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/852/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/5/EF
Celexnr.: 32007D0852

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2008
Frist returnering standardskjema: 20.02.2008
Dato returnert standardskjema: 05.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 07.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker