Såvarer - sammenlignende forsøk, asparges

Kommisjonsvedtak 2007/853/EF av 13. desember 2007 om fortsettelsen i 2008 med de sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF som ble påbegynt i 2005 ...

Commission Decision 2007/853/EC of 13 December 2007 on the continuation in the year 2008 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis under Council Directive 2002/55/EC started in 2005...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008 ved EØS-komiteens beslutning nr 60/2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at en serie med sammenlignende prøver og analyser i EU-landene av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. (asparges) som ble påbegynt i 2005, skal videreføres i 2008. Denne prøve- og analyseserien ble opprinnelig fastsatt ved kommisjonsvedtak 2005/5/EF, og prøver og analyser skal fortsette i samsvar med denne.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

De enkelte medlemsland deltar vanligvis i slike sammenlignende forsøksserier for de artene som det normalt produseres og omsettes såvarer og/eller formeringsmateriale av i de respektive land.

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at Norge deltar med prøver av såvarer og formeringsmateriale til slike forsøk, og Norge pleier derfor å være med i forsøksopplegget for arter som er aktuelle for såvareproduksjon i Norge. Denne rettsakten, og dermed prøveserien, gjelder imidlertid kun for asparges. Asparges er en art som det ikke foregår kommersiell produksjon av frø eller formeringsmateriale av her i landet. Det er derfor ikke aktuelt for Norge å delta i denne forsøksserien.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten er vurdert å være uten betydning for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.  Som nevnt er rettsakten vurdert å være uten betydning for såvarebransjen og andre aktører. Synspunkter fra disse er derfor ikke innhentet. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/853/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/5/EF
Celexnr.: 32007D0853

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2008
Frist returnering standardskjema: 20.02.2008
Dato returnert standardskjema: 05.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 07.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen