Unionsliste for aromastoffer

EUs unionsliste for aromastoffer...

Union list of flavouring substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2008

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Unionslisten er til vurdering i arbeidsgruppe under Kommisjonen.

Det foreligger per 19. mars 2012 dokumentutkast til to nye forordninger som berører unionslisten for aromastoffer og kildematerialer (aromapositivlisten). Den som erbeskrevet her implementerer unionslisten for kjemisk definerte aromastoffer som eget vedlegg til aromaforordningen (EU) No 1334/2008 (Annex I, part A). Den andre etablerer overgangsordninger. Disse dokumentene vil danne grunnlaget for presentasjon og diskusjon på det førstkommende møtet i "Standing Committee on Food Chain and Animal Health - toxicology section" 23. mars 2012. 


Arbeidet med å etablere en unionsliste (positivliste) for aromastoffer er i sluttfasen. Kommisjonen har ferdigstilt sitt forslag til regulering og har som siktemål at dette kommer opp til votering i SCOFCAH i løpet av april 2012, etterfulgt av prosedyre med “scrutiny” i Europaparlamentet/Rådet. Etablering av unionslisten vil således kunne realiseres sommer/høst 2012.

Bakgrunn
Rettsakten er en oppfølging av internasjonale avtaler. Formålet med forordningen er å sikre at aromastoffer skal være helsemessig trygge i bruk ved at de er risikovurdert og godkjent. Det skal derfor lages en unionsliste (i.e. positivliste) for alle godkjente aromastoffer. Forordning (EF) 2232/96 har gitt de nødvendige betingelsene for å etablere en unionsliste. Stoffene ble først samlet i et register, jf Kommisjonsvedtak 1999/217/EF. Aromastoffene i registeret ble deretter oversendt til EFSA for evaluering. Det har pågått et evalueringsprogram i EFSA siden 2000, jf. forordning (EF)1565/2000, og arbeidet er nå i sluttfasen. En unionsliste skal resultere i en tydelig identifikasjon av godkjente aromastoffer, at bruken av aromastoffer ikke skal medføre helsefare for forbruker, og være et praktisk verktøy for industri og medlemsland. 

Unionslisten

Unionslisten for aromastoffer vil inngå som eget vedlegg (Annex I, part A) til aromaforordningen (EU) No 1334/2008.

Utgangspunktet for unionslisten er et register bestående av ca. 2500 aromastoffer (se foregående punkt). Pr. mars 2012 er ca. 2100 stoffer evaluert og godkjent av EFSA, JECFA, Europarådet og SCF, mens for 407 stoffer kan ikke EFSA gjennomføre full evaluering grunnet manglende data. Tidsfrist som gir industrien mulighet til å fremskaffe mer data, eventuelt fase ut stoffene, er satt til 31. desember 2013. Godkjente stoffer vil fortløpende bli innlemmet på unionslisten if følge en prosedyre referert i art. 7, (EU) No. 1331/2008. Det er helt bestemte betingelser som knyttes til isomerer. Spesifikasjonene skal angi type isomer og kun den som er angitt er godkjent. Andre isomerer må godkjennes separat. 

Bruksbetingelser:

Fortalen i dokumentutkastet til forordning beskriver en rekke forhold som angår bruksbetingelser, slik som bruksnivå av substanser som brukes til andre formål enn aroma, for eksempel koffein, ammoniumklorid og rebaudioside A (Stevia). Videre fremgår det at regulering av aromastoffer og kildematerialer i barnemat inntil videre vil bli gjenstand for nasjonal regulering inntil området er harmonisert på EU nivå (jf. fortale pkt. 27 og art. 9).

Stoffer der inntak beregnet ved en bestemt inntaksmetode overskrider terskelverdien ("threshold of concern") med en faktor 10, skal gis bruksbetingelser for å redusere inntak.


Overgangsperiode: For en rekke stoffer kan ikke EFSA gjennomføre full evaluering grunnet manglende data. Stoffer som ikke er evaluert av EFSA kan ikke inkluderes i positivlisten. Da en rekke av disse er i kommersiell handel og bruk i dag, må det derfor etableres overgangsordninger som gir industrien mulighet til å fremskaffe mer data, eventuelt fase ut stoffene. Videre må det etableres ordninger som ivaretar utvikling av nye aromastoffer.

Vurdering

På tross av tidligere argumentasjon mot gradvis innføring av stoffer på unionslisten, på grunn av mulighet for konkurransevridning, forventes innføring av en foreløpig unionsliste på det nåværende tidspunkt ikke å by på uforutsette utfordringer for industrien. Ca. 80% av aromastoffene er allerede ferdig evaluert og godkjent. For de resterende stoffene må datagrunnlag for vurdering fremskaffes innen desember 2013. Videre vil overgangsordninger bidra til å gjøre overgangen så smidig som mulig for industrien.

Andre opplysninger

Norge har arbeidet målrettet i denne saken. Et nordisk prosjekt har fulgt prosessen helt fra før evalueringsprogrammet startet. Det nordiske prosjektet har hatt som mål å påvirke både evalueringsprogram og utforming av positivliste, og har vært sammensatt av både risikovurderer og risikohåndterere fra de nordiske land.

Norge har her, sammen med noen få andre land, bidratt med utarbeidelsen av utkast for arbeidsgruppen. Arbeidet har resultert i at en fellesnordisk forslag har blitt brukt som grunnlag for en europeisk arbeidsgruppe under vanlig aromaarbeidsgruppe.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.07.2008
Høringsfrist: 01.10.2008
Frist for gjennomføring:
Til toppen