Vet - AI villfugl

Kommisjonsvedtak 2007/803/EF av 6. desember 2007 om endring av vedtak 2005/731/EF og 2005/734/EF som angår forlengelse av virketiden....

Commission Decision 2007/803/EC of 6 December 2007 amending Decisions 2005/731/EC and 2005/734/EC as regards the extension of their period of application...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger virketiden for vedtak 2005/731/EF og vedtak 2005/734/EF med ett år; førstnevnte omhandler overvåkingstiltak i forbindelse med AI hos villfugl, mens vedtak 2005/734/EF omhandler biosikkerhetstiltak som skal iverksettes for å hindre smittespredning fra viltlevende fugler til fjørfe og burfugl.

Begge vedtakene får heretter virketid til den 31.12.2008.

Merknader

Rettsakten dekkes allerede av forskrift 3. juli 2007 nr. 482 om forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap (vedtak 2005/734/EF) og forskrift av 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Mattilsynet vurderer rettsakten dithen at den ikke medfører vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge ut over det som er tilfellet i dag. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/803/EF
Celexnr.: 32007D0803

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen