Vet - avlshøns, salmonellaprogram

Kommisjonsvedtak 2007/874/EF av 18. desember 2007 om godkjenning av det nasjonale programmet i Romania for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av Gallus gallus....

Commission Decision 2007/874/EC of 18 December 2007 approving the national programme for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus submitted by Romania....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitemøtet 25.04.2009. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten retter seg mot Romania.

Fellesskapet har vedtatt et mål om reduksjon av forekomsten av alle salmonellatyper hos avlsflokker for høns som har folkehelsemessig betydning. For å nå dette målet skal hver medlemsstat etablere nasjonale program for overvåking og kontroll av salmonellaforekomsten i flokker av arten Gallus gallus som produserer avlsdyr. Disse planene skal sendes til Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) 2160/2003.

Romania har sendt sin plan til Kommisjonen og fått den godkjent.

Den skal gjelde fra 1. januar 2008.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)6354
Rettsaktnr.: 2007/874/EF
Basis rettsaktnr.: 2160/2003/EF
Celexnr.: 32007D0874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2008
Frist returnering standardskjema: 21.02.2008
Dato returnert standardskjema: 05.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.05.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker