Vet - HPAI i Tyskland

Kommisjonsvedtak 2007/844/EF av 17. desember 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF som angår særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland....

Commission Decision of 2007/844/EC17 December 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa; den fastsetter A- og B-soner i Tyskland som følge av et nytt utbrudd av HPAI H5N1 i en fjørfebesetning.

Merknader

Rettsakten dekkes av forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Mattilsynet vurderer rettsakten dithen at den ikke medfører vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/844/EF
Celexnr.: 32007D0844

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen