Vet - NRL

Kommisjonsvedtak 2007/729/EF av 7. november 2007 som endrer rådsdirektivene 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, og beslutningene 2001/618/EF og 2004/233/EF i forhold til lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige ins...

Commission Decision 2007/729/EC of 7 November 2007 amending Council Directives 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/119/EEC, 93/53/EEC, 95/70/EC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC, and Decisions 2001/618/EC and 2004/233/EC as regards lists of national reference laboratories and State institutes...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 22/2009 som trådte i kraft 18.3.2009.

 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer detaljene om nasjonale referanselaboratorier og godkjente laboratorier i diverse medlemsstater som opplistet i en lang rekke rettsakter som i hovedsak berører dyresykdommer.Merknader Vedtaket er hjemlet i rådsdirektivene 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, og beslutningene 2001/618/EF og 2004/233/EF. Mange av tilpasningstekstene til disse rettsaktene er utdatert, og det ble derfor utarbeidet nye tilpasningstekster som ble lagt frem sammen med denne rettsakten. Rettsakten er implementert ved endring i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe den 7. april 2009. Det var ikke behov for endring i andre forskrifter. Rettsakten medfører ingen administrative og økonomiske konsekvenser.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon,som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel med en teknisk tilpasningstekst. Vedtak 2007/729 endrer listen over nasjonale referanselaboratorier (NRL) i flere rettsakter ift nasjonale referanselaboratorier i flere av EUs medlemsstater. Ved gjennomgang har det blitt tydelig at de norske referanselaboratoriene og laboratoriene som fremgår av tilpasningstekster til de enkelte rettsaktene i EØS-avtalen ikke stemmer overens med det Norge siden har oppgitt som NRL. 

Følgende tilpasningstekster foreslås derfor til vedtak 2007/729/EF: 

"The provisions of this Decision shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:  

(a)   in Annex, paragraph (1) (c) (iii) the following entry for Annex D, Chapter II (A) (2) shall replace the current entry for Norway in Annex G, Chapter II (A) (2) to Directive 64/432/EEC:    “NO    National Veterinary Institute    P.O.Box 750 Sentrum   NO-0106 Oslo    Norway    Tel: (47) 23216000

   Fax: (47) 23216001” 

(b) in Annex, paragraph (3) (a) the following shall replace the current entry for Norway in point A of Annex I to Directive 92/35/EEC:     “NO    National Veterinary Institute   P.O.Box 750 Sentrum

   NO-0106 Oslo   Norway    Tel: (47) 23216000    Fax: (47) 23216001” 

(c) In Annex, paragraph (4) the following shall replace the current entry for Norway in point 5 of Annex II to Directive 92/119/EEC:    Norway:    National Veterinary Institute,    P.O.Box 750 Sentrum,

   NO-0106 Oslo” 

(d) In Annex, paragraph (7) the following shall be added;    “NO    National Veterinary Institute    P.O.Box 750 Sentrum

   NO-0106 Oslo   Tel: (47) 23216000    Fax: (47) 23216001” 

(e) In Annex, paragraph (9) the following shall replace the current entry for Norway in point 1 of Annex IV to Directive 2002/60/EC:    “NO    National Veterinary Institute   P.O.Box 750 Sentrum    NO-0106 Oslo   Tel: (47) 23216000

   Fax: (47) 23216001”  

(f) In Annex, paragraph (10) the following shall be added:    “NO    National Veterinary Institute    P.O.Box 750 Sentrum

   NO-0106 Oslo   Tel: (47) 23216000    Fax: (47) 23216001”  

(g) In Annex, paragraph (11) the following shall be added:

   “(NO)  National Veterinary Institute    P.O.Box 750 Sentrum

   NO-0106 Oslo”

Andre opplysninger

Det er ikke behov for å notifisere til ESA ved Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/729/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0729

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2007
Frist returnering standardskjema: 29.12.2007
Dato returnert standardskjema: 30.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2009
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2008
Høringsfrist: 01.06.2008
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 07.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen