Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2007 av 29. oktober 2007 som endrer vedlegg IX i parlaments-og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastettelse av regler for å forebygging, kontroll med og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier...

Commission Regulation (EC) No 1275/2007 of 29 October 2007 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS avtalen ved EØS-komitébeslutning 95/2008 med art. 103 forbehold tatt av Island. Rettsakten trer i kraft i EØS-avtalen 1. mai 2010 og implementeringsforskriften fastsettes 3. mai 2010.

Sammendrag av innhold

Rettsakten retter opp en feil som oppsto da forordning (EF) nr. 722/2007 endret mange av vedleggene i forordning (EF) nr. 999/2001 (TSE-forordningen), deriblant vedlegg IX som er regler for import av bl.a animalske produkter. De nye importreglene i forordning (EF) nr. 722/2007 (som i hovedsak tar for seg de nye TSE-kategoriene) viser til kjøttprodukter som definert i forordning (EF) nr. 853/2004 (Hygiene2) og hadde en uttilsiktet konsekvens ved at import av behandlede tarmer sluttet å være regulert. Denne feilen er rettet opp i forordning (EF) nr. 1275/2007 ved at behandlede innvoller er tilføyd listen over de produktene som må oppfylle importbetingelser avhengig av hvilke BSE-kategori det landet innvollene kommer fra har. Det er samtidig tilføyd regler som dekker det tilfellet at innvollene opprinnelig kommer fra et land med neglisjerbar BSE-risiko men er eksportert som behandlede innvoller fra et land med dårligere BSE-status, slik at denne handelen kan fortsette i tråd med de overgangsreglene som gjaldt frem til 1. juli 2007. Merknader

Forodningen er hjemlet i forordning (EF) nr. 999/2001 (TSE-forordningen) art 23.

Rettsakten blir implementert i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) ved endringsforskrift 3. mai 2010. 

Ingen administrative og økonomiske konsekvenser annet enn regelverksendringen, da rettsakten ikke endrer dagens rettstilstand.

Rettsakten blir implementert i Norge samtidig med forordning (EF) nr. 722/2007 som den endrer, slik at feilen som oppsto midlertidig i EU rettes opp ved implementeringen i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1275/2007
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32007R1275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2007
Frist returnering standardskjema: 12.12.2007
Dato returnert standardskjema: 04.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.05.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.01.2008
Høringsfrist: 21.03.2008
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 03.05.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen