Animalske produkter - virksomhetsliste - Romania

Kommisjonsvedtak 2008/465/EF av 6. juni 2008 om endring av tillegg B til vedlegg VII til rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse for så vidt angår visse virksomheter i sektorene for kjøtt, fjærfekjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i Romania...

Commission Decision 2008/465/EC of 6 June 2008 amending Appendix B of Annex VII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain establishments in the meat, poultrymeat, fish and milk and milk products sectors in Romania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tillegg B til vedlegg VII til akten om Bulgarias og Romanias tiltredelse i Det europeiske fellesskap. Vedlegg VII gjelder overgangsordninger for Romania, tillegg B angir virksomheter som frem til 31. desember 2009 på nærmere vilkår er unntatt særlige krav til lokaler for næringsmiddelproduksjon fastsatt i forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene og forordning (EF) 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.

En rekke av de virksomhetene som er oppført i tillegg B til vedlegg VII, har nå avsluttet utbedringen av produksjonsanleggene sine, slik at disse nå tilfredsstiller alle relevante hygienekrav. I tillegg har noen av virksomhetene sluttet med næringsmiddelproduksjon. Disse virksomhetene er angitt i vedlegget til rettsakten og tas ut av tillegg B til vedlegg VII til tiltredelsesakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Den antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser. De omtalte virksomhetslister er tradisjonelt ikke blitt oppdatert nasjonalt, men knyttes til EUs hjemmesider, hvor listene oppdateres kontinuerlig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/465/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0465

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.06.2008
Frist returnering standardskjema: 06.08.2008
Dato returnert standardskjema: 05.09.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen