Beskyttelsestiltak - fisk fra Gabon

Kommisjonsforordning (EF) nr. 601/2008 av 25. juni 2008 om beskyttelsestiltak vedrørende fiskevarer importert fra Gabon og bestemt til humant konsum...

Commision Regulation (EC) No 601/2008 on protective measures applying to certain fishery products imported from Gabon and intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.07.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Gabon er fastsatt i Norge 9. juli 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forbyr import av fisk og fiskevarer fra Gabon dersom produktene overstiger maksimumsgrenseverdier for tungmetaller og/eller sulfitter. Videre stiller forordningen krav til at myndighetene sørger for at det blir tatt prøver og utført analyser av alle forsendelser av disse produktene. Kostnadene for dette skal dekkes av importøren.

Merknader

Rettsakten krever fastsettelse av forskrift 9. juli 2008 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Gabon.

Rettsakten vil kunne medføre økte administrative konsekvenser for Mattilsynet i forbindelse med prøvetaking og analyse og innkreving av kostnader for dette. I tillegg skal det rapporteres om analyseresultater hver tredje måned. Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser for importører av fisk fra Gabon, som skal belastes for kostnadene i forbindelse med prøvetaking og analyser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 601/2008
Celexnr.: 32008R0601

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen