Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2008/449/EF av 10. juni 2008 om endring av vedtak 2008/155/EF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Australia, Canada og USA...

Commission Decision 2008/449/EC of 10 June 2008 amending Decision 2008/155/EC as regards certain embryo collection and production teams in Australia, Canada and the United States...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.06.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU (ble publisert i Official Journal) den 17.06.2006. 

Rettsakten er gjennomført ved at oppdatert liste over embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo (vedtak 2008/155/EF m/endringer) er tilgjengelig via Mattilsynets nettside: http://www.mattilsynet.no/import_eksport/tredjelandslister/liste_over_embryoinnsamlings__og_embryoproduksjonsgrupper_i_tredjestater_som_er_godkjent_for_import_av_storfeembryo_til_e_s_60801 

Videre er det den 18.06.2008 sendt melding til grensekontrollstasjonene om endringene i listen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 2008/155/EF over embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo til EØS. Endringene går ut på at:

  • en australsk gruppe tas ut av listen
  • opplysningene om en canandisk gruppe oppdateres
  • fire nye canadiske grupper føyes til på listen
  • opplysningene om to amerikanske grupper oppdateres
  • to nye amerikanske grupper føyes til på listen

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/449/EF
Celexnr.: 32008D0449

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 18.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker