Vet - HPAI i UK

Kommisjonsvedtak 2008/424/EF av 6. juni 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H7 i Det Forente Kongeriket....

Commission Decision 2008/424/EC of 6 June 2008 concerning protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H7 in the United Kingdom....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.06.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler opprettelsen av risiko- og observasjonssone i UK i forbindelse med et utbrudd av høypatogen aviær influensa i en fjørfebesetning i Oxfordshire tidlig i juni 2008.

Utbredelsen av sonene, med en radius på henholdsvis ca. 3 og 10 km fra utbruddsstedet, er beskrevet i vedlegget til rettsakten.

Merknader

Rettsakten er rettet mot UK, og medfører ingen endring av norsk regelverk. 

Gjeldende norsk regelverk på området er forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/424/EF
Celexnr.: 32008D0424

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen