Vet - import av fugler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 311/2008 av 3. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelsene for dette...

Commission Regulation (EC) No 311/2008 of 3 April 2008 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.06.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 24. april 2008.

Iht. EØS-avtalen vedlegg I innledende del nr. 7 er Norge forpliktet til å gjennomføre rettsakten samtidig med EU. Arbeidet med å foreta nødvendig forskriftsendring er imidlertid forsinket. Mattilsynet planlegger å sende utkast til forskrift som skal gjennomføre rettsakten i norsk rett på høring ca. 1. oktober d.å.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av listen i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2008 over karanteneanlegg og -sentra som er godkjent til å motta importerte fugler for karantenering. Endringer i forhold til forrige liste er at:

  • ett tsjekkisk anlegg tas ut av listen,
  • to nye anlegg i Østerrike føyes til på listen, og
  • ett nytt anlegg i UK føyes til på listen. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier bier og humler.

Norske importører kan importere fugler fra tredjestater via karanteneanlegg eller -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente karanteneanlegg og -sentra i EØS, påvirker således omfanget av karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av. Utover dette medfører ikke rettsakten økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.
 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0311/2008
Celexnr.: 32008R0311

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2008
Høringsfrist: 01.01.2009
Frist for gjennomføring: 24.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen