Fôrvarer - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 393/2008 av 30. april 2008 om godkjenning av astaxanthin dimetyl-disuccinat som tilsetningsstoff til fôr...

Commission Regulation (EC) No 393/2008 of 30 April 2008 concerning the authorisation of astaxanhtin dimethyldisuccinat as feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Første gangs behandling i SUMP 17. juni 2008. Revidert notat sendt på skriftlig prosedyre og klarert i SUMP 24. juni 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av astaxanthin dimetyldisuccinat som tilsetningsstoff i fôr til laks og ørret. Det er klassifisert under kategorien sensoriske stoffer i gruppen fargestoff, med identifikasjonsnummer 2a(ii) 165. Fargestoffet skal inneholde minst 96% aktivt stoff. Videre er det stilt krav til renhet ved at det er fastsatt øvre grenseverdi for innhold for trifenylfosfine og diklormetan. EFSA avga sin uttalelse 17.10.2007 og anbefalt godkjenning. Analysemetoden er også vurdert og funnet tilfredsstillende. Doseringer er 138 mg/kg fullfôr, og fargestoffet er tillatt brukt fra 6 mnd alder eller fra fisken veier 50 gram. 1,38 mg astaxanthin-dimetylsuccinat tilsvarer 1 mg astaxanthin. Doseringen er således lik den som allerede gjelder for dette stoffet. Grensen for totalinnhold på 100 mg astaxanthin/kg fullfôr gjelder også for blandinger med andre astaxanthinforbindelser og med canthaxanthin. Ved bruk av ethoxyquin som antioksidant, skal ethoxyqiun-innholdet deklareres. Dette har sammenheng med at ethoxyquin også brukes som antioxidant i fiskemjøl og at det er satt en grense for totalinnhold på 150 mg/kg i fullfôr.

Merknader

Firmaet som markedsfører astaxanthin dimetyldisuccinat har gjentatte ganger kontaktet Mattilsynet for å få fargestoffet godkjent til bruk i fôr i Norge så snart som mulig. Fôrbransjen har også interesser i at astaxanthin dimetyldisiccinat blir godkjent som tilsetningsstoff. Forordning (EF) nr 393/2008, som godkjenner stoffet, trer i kraft i EU fra 21. mai 2008.

Mattilsynet har på prinsipielt grunnlag høsten 2007 kontaktet Justisdepartementets lovavdelingen med forespørsel om adgang til å gi dispensasjon slik at tilsetningsstoff kan godkjennes for bruk i Norge når de er godkjente  i EU, selv om rettsakten ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og blitt fastsatt som gjeldende norsk rett. Etter adskillige purringer, har Mattilsynet fortsatt ikke fått svar på henvendelsen.

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen er foretatt i vedlegg II til forskriften.

Rettsakten innebærer ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet. Næringen vil få adgang til et nytt fargestoff med gunstig effekt for farge på fiskekjøtt, og fargen er en viktig kvalitetsparameter. Fargestoffet har funksjonen å gjøre fiskekjøttet delikat rødt, og EFSA har vurdert stoffet til ikke å ha ugunstig effekt på folkehelse, dyrehelse eller på miljøet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Av hensyn til konkurransesituasjonen i markedet, anmodet Mattilsynet om at rettsakten ble behandlet i EØS-komitéen så snart som mulig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0393/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0393

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2008
Frist returnering standardskjema: 19.06.2008
Dato returnert standardskjema: 30.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 023/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2008
Høringsfrist: 30.06.2008
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.03.2009

Lenker

Til toppen