Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet- biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2008 av 21. mai 2008 som endrer vedlegg VII, X og XI i europaparlament- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 og som angår krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter definert som kategori 3 materiale....

Commission Regulation (EC) No 437/2008 of 21 May 2008 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for the processing of milk end milk products defined as category 3 material...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII, X og XI i biproduktforordningen (forordning (EF) nr. 1774/2002), og endrer kravene som omhandler bearbeiding av kategori 3 melk og melkeprodukter som kan brukes til fôr, slik at disse blir mer fleksible. I dag er kravet at melk og melkeprodukter må pasteuriseres, og i tillegg må de enten syrnes til en pH under 6 eller tørkes. Bakgrunnen for de nye kravene er en EFSA rapport fra 29. mars 2006 om dyrehelserisikoen ved å fôre dyr med meieriprodukter.

De nye kravene til behandling av melk til fôr er at den enten

-steriliseres til en Fo verdi på minst 3

eller

-gjennomgår UHT behandling (132 grader i minst 1 sekund) i tillegg til enten 1) tørking/oppvarming 2) syrning eller 3) at det har gått minst 21 dager fra melka produseres til den distribueres til fôr og at det ikke har vært noen utbrudd av munn-og klovsyke i EØS-staten i denne perioden.

eller

-gjennomgår HSTS behandling (72 grader i minst 15 sekunder eller en tilsvarende behandling) to ganger

eller

-gjennomgår HSTS behandling i tillegg til enten 1) tørking/oppvarming 2) syrning eller 3) at det har gått minst 21 dager fra melka produseres til den distribueres til fôr og at det ikke har vært noen utbrudd av munn- og klovsyke i EØS-staten i denne perioden.

Kravene til melkeprodukter er at produktet enten behandles i henhold til kravene ovenfor, eller at produktet er laget av melk behandlet i henhold til kravene.  

Myse som skal fôres til dyr mottakelige for munn- og klovsyke må stamme fra melk som er produsert i henhold til nevnte krav. Mysen skal være tatt ut minst 16 timer etter ysting og må ha en pH under 6.

Det er krav om at det endelige produktet må være merket, slik at det er klart at det dreier seg om kategori 3 materiale som ikke er beregnet på konsum.

Kravene til import av slik melk og melkeprodukter endres også, slik at disse er i overensstemmelse med de nye kravene til produksjon. Importerte melkeprodukter skal oppfylle de samme kravene som gjelder innenfor EØS-området.

Hvis det er risiko for introduksjon av nye sykdommer, kan man ved komitologiprosedyre vedta nye krav for å beskytte dyrehelsen. 

Helsesertifikatet som brukes ved import av melk og melkeprodukter endres slik at det er i overensstemmelse med de nye kravene.

Tredjelandslisten for import av melk og melkeprodukter oppdateres.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Rettsakten gjør at kravene til bearbeiding av melk og melkeprodukter er mer fleksible. Melk som brukes til fôr i dag oppfyller disse kravene, og næringen er informert om den nye rettsakten.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 437/2008
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32008R0437

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.05.2008
Frist returnering standardskjema: 04.07.2008
Dato returnert standardskjema: 30.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.06.2008
Høringsfrist: 25.07.2008
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen