Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 107/2008 av 15. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander på matvarer som angår Kommisjonens gjennomføringsmyndighet...

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 107/2008 av 15. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander på matvarer som angår Kommisjonens gjennomføringsmyndighet...

Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods as regards the implementing powers conferred on the Commission...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Vedtatt 15.januar 2008. Skal ikke på høring.

Sammendrag av innhold

Endringsforordningen gjør ny komitologiprosedyre (vedtatt ved kommisjonsbestemmelse (EF) 2006/512) gjeldende for forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander på matvarer. Den nye komitologiprosedyren (forskriftsprosedyre med kontroll) gir Parlamentet mulighet til å granske og nedlegge veto mot Kommisjonens vedtatte bestemmelser dersom

1) bestemmelsene går utover myndigheten gitt i rammeregelverket

2) bestemmelsen ikke er i samsvar med formålet eller innholdet i rammeregelverket

3) bestemmelsene ikke er i overensstemmelse med nærhetsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet.

Forskriftsprosedyre med kontroll skal i henhold til endringsforordningen om ernærings- og helsepåstander på matvarer benyttes ved 

 • fastsettelse av tillatt tidsperiode for bruk av nasjonale bestemmelser for uinnpakkede matvarer (herunder friske varer som frukt, grønnsaker og brød) som omsettes til den endelig forbruker eller storkjøkken,
 • om det ved bruk av generiske påstander skal tas hensyn til om et varemerke, en hendelsebetegnelse eller et fantasinavn som brukes i merkingen, presentasjonen eller reklame skal ledsages av en beslektet ernærings- eller helsepåstand
 • vurdering av å angi næringsstoffer som ikke tilføres i tilstrekkelige mengder i et balansert og variert kosthold
 • fastsettelse av ernæringsprofiler og betingelser for bruk av disse, samt unntak for visse matvarer eller matvaregrupper for bruk av ernæringsprofiler
 • oppdatering av ernæringsprofiler og deres betingelser for bruk dersom slik oppdatering er basert på relevant vitenskapelig utvikling
 • vurdering om andre matvarer eller matvarekategorier enn de som allerede er nevnt i påstandsforordningen(drikkevarer med alkoholinnhold over 1,2 % vol) skal være omfattet av begrensninger eller forbud
 • endring i vedlegget (ernæringspåstander og betingelser for bruk av slike)
 • godkjenning av listen over artikkel 13 påstander (helsepåstander i samsvar med betingelser beskrevet i forordningens artikkel 13)
 • vurdere enhver endring i listen over artikkel 13 påstander
 • vurdere søknader som mottas etter at listen over artikkel 13 søknader er vedtatt og hvor vitenskapelige data skal beskyttes i 5 år
 • vurdere søknader som relateres til utvidelse av listen over artikkel 13 påstander
 • vurdere avslag av påstander til artikkel 13 listen
 • godkjenninger på bakgrunn av data med eiendomsrettigheter og begrensninger for anvendelse av andre aktører
 • kommitologiprosedyre
 • vurdering av påstander som er godkjent i ett medlemsland

Merknader

Rettsakten anses ikke EØS-relevant og skal ikke gjennomføres i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Myndigheter

Den nye beslutningsprosedyren gir Europaparlamentet større myndighet, og kan således redusere norsk innflytelse i EUs beslutningsprosedyre på ernærings- og helsepåstandsområdet. Endringsforordnigen pålegger ikke myndighetene nye tilsynstiltak.

Produsenter

Da Europaparlamentet vil få større myndighet i beslutninger vedrørende flere av søknadsprosedyrene i påstandsforordningen 1924/2006, kan det resultere i at Norge vil få redusert mulighet til å påvirke avgjørelser som gjelder norske produsenter. Dersom dette skulle bli aktuelt bør Norge opparbeide rutiner for påvirkning i Europaparlamentet via medlemsland eller via EFTA.

Forbrukerne

Endringsforordningen vil ikke ha betydning for forbrukerne.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 107/2008
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32008R0107

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2008
Frist returnering standardskjema: 26.03.2008
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen