Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 109/2008 av 15. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings og helsepåstander på matvarer....

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 109/2008 av 15. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings og helsepåstander på matvarer....

Regulation (EC) No 109/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2008 on nutrition and health claims made on foods....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. september 2008 og gjennomført i Norge 1. mars 2010. Forsinkelsen skyldes at Island påberopte seg artikkel 103-forbehold i forbindelse med innlemmelsen av forordning (EF) nr 1924/2006.

Endringsforordningen er ikke sendt på høring. Norge har ikke sendt inn søknader om påstander relatert til barns utvikling og helse til EU Kommisjonen innen 31.01.08 fordi slike påstander ikke var aktuelle å ta med i arbeidet Mattilsynet gjorde i sammenstillingen av påstander som ble innsendt i forbindelse med den såkalte artikkel 13 listen.

Da Norge ikke har sendt inn søknader om påstander relatert til barns utvikling og helse, anses forordningens bestemmelser vedrørende overgangsperioder for bruk av slike påstander ikke relevante. Høring anses derfor som "åpenbart unødvendig", jf forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav c.  

Sammendrag av innhold

Endringsforordningen gjelder overgangsbestemmelser (transitional measures) for påstander som henviser til barns utvikling og helse. Kategorien av påstander som relateres til barns utvikling og helse ble inkludert sent i prosessen i arbeidet med påstandforordningen (1924/2006), og overgangsbestemmelser ble ikke tatt med for denne kategori påstander. 

Produkter med påstander som relateres til barns utvikling og helse finnes allerede på markedet i medlemslandene. For å unngå tilbaketrekking av produkter, gir endringsforordningen samme overgangsbestemmelser for påstander relatert til barn utvikling og helse som overgangsbestemmelser for andre helsepåstander omtalt i påstandsforordningen.

Endringer i forordningen tillater produkter med påstander relatert til barns utvikling og helse i en overgangsperiode på 6 måneder dersom det er sendt inn søknad til EU-Kommisjonen fra industrien innen 19.01.08 og fra myndighetene innen 31.01.08.

Merknader

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskriften om ernærings- og helsepåstander som vil bli vedtatt når påstandsforordningen implementeres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Myndigheter

Norge har ikke hatt godkjenningsordning for bruk av helsepåstander på matvarer. Norske myndigheter har derfor ikke oversikt over om det finnes påstander som relateres til barns utvikling og helse, heller ikke hvor stort omfanget er på det norske markedet. Norge har ikke sendt inn påstander relatert til barns utvikling og helse for vurdering i EU Kommisjonen. Overgangstider for bruk av slike påstander blir derfor ikke relevant i Norge.

Produsenter

Produsenter som har produkter på markedet med påstander relatert til barns utvikling og helse og som er i overensstemmelse med gjeldende norsk regelverk, kan ha slike produkter på markedet i 6 måneder dersom produsenten selv har sendt søknad til EU Kommisjonen innnen 19.01.08. Mattilsynet kjenner ikke til at noen slik søknad er innsendt til EU Kommisjonen. Forordningens bestemmelser om overgangsordninger blir derfor ikke relevant for norsk industri etter det Mattilsynet kjenner til. 

Forbrukere

Ikke relevant.

Konklusjon

Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 109/2008
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32008R0109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2008
Frist returnering standardskjema: 26.03.2008
Dato returnert standardskjema: 05.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen