Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2008/155/EF av 14. februar 2008 som oppretter en liste over embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo til Fellesskapet...

Commission Decision 2008/155/EC of 14 February 2008 establishing a list of embryo collection and production teams in third countries approved for imports of bovine embryos into the Community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.03.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU 14. februar 2008.

Mattilsynet har sendt utkast til forskrift som skal gjennomføre rettsakten i norsk rett på høring med høringsfrist 16. mai 2008. Forskriften vil ventelig være vedtatt innen utgangen av april 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppretter en ny liste over embryoinnsamlingsgupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo til EØS. Rettsakten opphever samtidig vedtak 92/452/EF med den gamle listen over slike grupper.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/155/EF
Celexnr.: 32008D0155

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.03.2008
Høringsfrist: 16.05.2008
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen