Vet - KSP i Tyskland

Kommisjonsvedtak 2008/225/EF av 14. mars 2008 om endring av vedtak 2006/618/EF som angår dyrehelsemessige tiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland....

Commission Decision 2008/225/EC of 14 March 2008 amending Decision 2006/805/EC as ragards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.03.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/805/EF om dyrehelsemessige kontrolltiltak i forbindelse med klassisk svinepest (KSP) i visse medlemsstater.

Kommisjonen er nå undrerrettet om at sykdomssituasjonen i visse deler av Nordrhein-Westfalen i Tyskland er vesentlig forbedret og at de tiltak som er satt i verk for å kontrollere sykdommen der, nå kan avsluttes. Følgelig strykes disse områdene fra listen i vedlegget som lister opp de områder hvor særlige tiltak setttes inn for å bekjempe KSP.

Merknader

Vedtaket medfører at det må gjøres endringer i forskrift 28. april 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området. Endringene omfatter kun vedlegget som viser hvilke områder beskyttelsestiltakene gjelder for.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/225/EF
Celexnr.: 32008D0225

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker