Hesteavl - godkjenning

Kommisjonsforordning som fastsetter betingelser for godkjenning eller registrering av avlsorganisasjoner eller avlslag som fører eller oppretter stambøker for registrerte hester og som opphever Kommisjonsvedtakene 92/353/EØF og 92/354/EØF...

Commission Regulation laying down the criteria for the approval or recognition of breeders' associtaions and breeding organizations which maintain or establish stud-books for registered eqidae and repealing Commission Decisions 92/353/EEC and 92/354EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til forordning er til drøfting i EØS-statene og kommentarer kan sendes Kommisjonen innen 15.11.2008. Mattilsynet har gitt tilbakemelding om at det ikke var mottatt kommentarer fra forhøringen. Forslaget til forordning vil ikke behandles ytterligere i arbeidsgruppen for husdyravl, men drøftes videre og vedtas av Den faste komité for husdyravl.

Sammendrag av innhold

For å stimulere til avlsarbeid, oppdrett og omsetning av hester innen EU, som beskrevet i rådsdirektiv 90/427/EØF, må det fastsettes regler for samhandel med registrerte hester. Dette krever godkjenning eller registrering av avlsorganisasjoner eller avlslag som fører eller etablerer stambøker for registrerte hester og som utvider sitt område for aktiviteter til andre medlemsstater. Enhver utvidelse av området der avlslag/-organisasjoner tilbyr aktiviteter til andre medlemsstater kan ikke forbys eller begrenses av andre avlsmessige eller genetiske årsaker enn de som ligger til grunn for godkjenning i følge rådsdirektiv 90/427/EØF.

For å bli offentlig godkjent eller registrert eller få godkjent utvidelse av området der de kan tilby sine aktiviteter, må avlslag/-organisasjoner som fører eller oppretter stambøker søke kompetent myndighet i det landet de har sitt hovedkontor om dette. I søknaden skal det spesifiseres i hvilket område instansen vil tilby aktiviteter og om den allerede er tilknyttet en opprinnelig stambok for rasen det gjelder eller ønsker å opprette en ny stambok. Raser skal bare defineres i samsvar med beskrivelsen i den opprinnelige stamboka. Kompetent myndighet skal gi offentlig godkjenning til alle avlslag/-organisasjoner som tilfredsstiller kravene i vedlegget til forordningen.

Ved søknad om utvidelse av aktiviteten til minst en medlemsstat, skal kompetent myndighet i staten avlslaget/-organisasjonen har sitt hovedkontor informere tilsvarende myndighet i angjeldende stat før søknaden om godkjenning imøtekommes. Den angjeldende staten skal sende kommentarer til søknaden om godkjenning av instansen eller om utvidelsen av dens område for aktiviteter innen en måned. Kompetent myndighet i staten instansen har sitt hovedkontor skal umiddelbart informere angjeldende medlemsstat om sin endelige beslutning.

Kompetent myndighet i en meldemsstat kan avslå å godkjenne nye avlslag/-organisasjoner eller en utvidelse av deres område for aktiviteter dersom det allerde finnes en eller flere godkjente instanser for den rasen søknaden gjelder. Avslag kan også gis dersom godkjenning av den nye instansen vil kunne skade avlsarbeidet for bevaringsverdige raser eller for stedegne raser. Medlemsstaten kan også avslå å godkjenne et avlslag/-organisasjon som ønsker å utvide området for sine aktiviteter etter å ha mottatt kommentarer fra staten utvidelsen vil omfatte. Dette betinger at kravene til å gi avslag på søknaden er oppfylt.

Avslås en søknad, skal kompetent myndighet skriftlig svare instansen som søkte og avslaget av søknaden skal være begrunnet.

Medlemsstatene skal regelmessig informere Kommisjonen om offentlig godkjenning av nye avlslag/-organisasjoner eller om utvidelsen av området eksisterende instanser vil tilby sine aktiviteter. Informasjonen skal omfatte alvslagets/-organisasjonens tilknytning til opprinnelige stambøker og detaljer om og oppdatering av disse og om område for aktiviteter. Enhver tilbaketrekking av godkjenninger av instanser eller utvidelsen av deres område skal også meddeles. Medlemsstatene skal opprette og vedlikeholde lister over instanser som er godkjent for å føre eller opprette stambøker for hester. Listene skal være tilgjengelige for Kommisjonen og allmennheten i samsvar med rådsdirektiv 90/427/EØF.

Avlslag/-organisasjoner som fører den opprinnelige stamboka for en rase, skal på forespørsel gi all informasjon til avlslag/-organisasjoner i andre medlemsstater som fører stambok for den samme rasen. Dette for å unngå uoverensstemmelser.

Erfarer en medlemsstat at en instans som er godkjent i en annen medlemsstat ikke forholder seg til gjeldende regelverk, og særlig til prinsippene i avlsarbeidet instansen som fører den opprinnelige stamboka for rasen etterlever, eller at det ikke er ønskelig at instansen blir godkjent, skal kompetent myndighet i den staten instansen er godkjent kontaktes. Denne skal foreta nødvendige undersøkelser, informere den andre staten om resultatene av dem, hvilke konklusjoner som er trukket og begrunnelser for dem. Ved uenighet skal kompetente myndigheter i de to land i fellesskap gjennomgå forholdene og informere Kommisjonen om dette. Er ikke statene kommet fram til enighet innen 6 måneder, kan Kommisjonen involvere seg i å finne løsninger. Oppnår en ikke enighet, skal bestemmelsene artikkel 10 i rådsdirektiv 90/427/EØF benyttes. Da skal saken legges fram for Den faste komité for husdyravl og følge komitologiprosessen.

For å få et klarerer og mer presist regelverk på området skal kommisjonsvedtakene 92/353/EØF og 92/354/EØF oppheves.

Vedlegget inneholder få nye bestemmelser i forhold til gjeldende regelverk for godkjenning av avlslag/-organisasjoner som fører eller oppretter stambok for hester. Nytt er imidlertid at avlslaget/-oganisajonen skal dokumentere i hvilket område de vil tilby aktiviteter. Likeså at de har et identifikasjonssystem for registrerte hester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 504/2008 og regelverket knyttet til implementeringen av den.

Merknader

Rettsakten er et forslag til Kommisjonsforordning som vil endre bestemmelsene i forskrift 13. januar 1999 nr 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien. Forslaget er sendt på forhøring til Norsk hestesenter, Det Norske Travselskap og Norges jockeyforbund, men ingen har gitt tilbakemeldinger. Endringene i regelverket kan få betydning for enkelte raser der det er opprettet stambøker i flere EU-stater allerede og som fortsatt ønsker å utvide sine områder. Et eksempel er Fransk Traver, der det er ønske om å opprette et underregister i Norge, mens rasen har sin opprinnelige stambok i Frankrike.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen