Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

INSPIRE - nettjenester

Kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 av 19. oktober 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til nettjenester...

Commission Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten trådte i kraft 9. november 2009.  Den omfattet da regler om søketjenestene og visningstjenestene samt noen fellesbestemmelser.

Tjenestene skal være i ordinær drift senest 24 måneder etter at vedkommende regelsett har trådt i kraft. I EU skal søke- og visningstjenestene således være i ordinær drift fra 9. november 2011. EØS/EFTA-statene har tre år lengre frister, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1jc.

Plikten til å ha tjenester for bestemte geodatasett gjelder bare så langt som plikten for å utarbeide metadata gjelder, jf. direktivet art. 11 nr. 1.

Kommisjonen utarbeider regelverket med bistand fra en ekspertgruppe. Kartverket deltar i gruppen med en ekspert. Kommisjonen la fram utkast til regler for søke- og visningstjenester på høring for nasjonale fagetater desember 2007. Kartverket videreformidlet høringen til norske fagetater og kommuner gjennom samarbeidet Norge digitalt, og koordinerte de norske uttalelsene inn mot kommisjonen.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 8. mars 2010.

EØS-komiteen vedtok å ta inn rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012. Beslutningen trådte i kraft 14. juli 2012.

Rettsakten er endret med forordning (EU) 1088/2010 og (EU) 1311/2014, og omfatter etter det også regler om nedlastingstjenester og omformingstjenester, og om metadata for aktiverbare geodatatjenester.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Landene skal etter direktivet (art. 11 nr. 1) etablere og operere et nett av følgende tjenester:

  • Søketjenester, tjenester som gjør det mulig å søke etter geodatasett og ‑tjenester på grunnlag av innholdet i tilhørende dokumentasjon (metadata) samt vise innholdet av denne dokumentasjonen
  • Visningstjenester, tjenester som gjør det mulig å vise geodata mv, herunder tegnforklaring og alt relevant innhold i metadata
  • Nedlastingstjenester, tjenester som gjør det mulig å laste ned kopier av geodatasett eller deler av slike sett, og, når det er mulig, få direkte tilgang
  • Omformingstjenester, tjenester som gjør det mulig å omformere (transformere eller konvertere) geodatasett for å oppnå samvirkning
  • tjenester som gjør det mulig å aktivere geodatatjenester

Nettjenestene skal være det praktiske grunnlaget for deling av data mellom offentlige myndigheter på nasjonalt og europeisk plan (art. 17 nr. 1 og 4). Tjenestene skal være koplet til en felles europeisk INSPIRE nettportal som skal etableres av EU-kommisjonen (art. 15). Tjenestene skal være tilgjengelig for allmennheten (art. 11 nr. 1 andre ledd). Søketjenestene, i utgangspunktet også visningstjenestene, skal være gratis tilgjengelige (art. 14). I praksis er denne type datamaskintjenester først og fremst verktøy for kompetente programmerere. Ordinære brukere vil aksessere tjenestene ved hjelp av INSPIRE-portalen, nasjonale geoportaler eller liknende innsynsløsninger. 

Rettsakten formulerer tekniske krav til de ulike tjenestetypene av generell art. Det omfatter definisjon av noen generelle datamaskinoperasjoner med tilhørende parameterdefinisjoner. Det settes krav til ytelse og kapasitet i form av antall tjenestekall som kan betjenes samtidig. Tjenestene skal ha en forventet tilgjengelighet på 99 % av tiden.

Bruk av bestemte standarder er ikke formulert i kravs form. Anbefalinger om dette framgår av veiledende dokumenter til rettsakten.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 16. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved inkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge.

Flere fagetater og kommuner har påpekt at de ikke uten videre vil være i stand til å garantere oppetid og pålitelighet på tjenestene som forordningen synes å legge opp til. Det er ellers ikke framkommet vesentlige merknader til rettsakten.

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk. Rettsakten er et viktig skritt på vegen til bedre tilgang til stedfestet miljøinformasjon.

Rettsakten setter krav om at forventet oppetid for tjenestene skal være bedre enn 99 % av tiden. Hva som skal regnes som 100 % er ikke spesifisert. Miljøverndepartementet legger til grunn at det er opp til nasjonale myndigheter å spesifisere dette. Selv om "Norge digitalt"-tjenestene normalt er tilgjengelig døgnet rundt, har de færreste etatene etablert noen driftsorganisasjon som kan garantere drift utenom normal kontortid. Døgnkontinuerlig tilgjengelighet bør være et mål, men kan ikke garanteres for alle tjenesteleverandører med nåværende drift. Departementet legger til grunn at myndigheter som i første omgang ikke kan oppfylle krav til oppetid og respons på tjenestene, kan løse dette ved å benytte distribusjonsbaser i et felles driftsmiljø plassert ved Kartverket.

Norge har allerede kommet langt i å ta i bruk denne type nettjenester. Særlig gjelder dette bruk av visningstjenester og nedlastingstjenester. Når det gjelder søketjenester, er disse mindre utbygd. Søketjenestene er tett koplet til framstilling av metadata. Den relativt sakte utbyggingen av søketjenester, er en parallell til problemene med å få på plass gode metadata. Rettsakten vil være viktig for å få på plass gode systemer for bedre tilgang til metadata. Norge vil antakelig ha mindre behov for omformingstjenester for koordinattransformasjon da vi allerede benytter det felles europeiske geodetiske grunnlaget i horisontalplanet. Vi vil ha behov for å kunne transformere høydedata, men det er allerede et nasjonalt mål å innføre et felles høydegrunnlag.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0976:EN:NOT

Se også egne EØS-notat om endringer i rettsakten.

For andre opplysninger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 976/2009
Basis rettsaktnr.: 2/2007
Celexnr.: 32009R0976

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2010
Frist returnering standardskjema: 02.03.2010
Dato returnert standardskjema: 15.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2012
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.01.2011
Høringsfrist: 02.05.2011
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.08.2012

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen