Storfeavl - godkjenning

Kommisjonsforordning som fastsetter betingelser for godkjenning eller registrering av avlsorganisasjoner eller avlslag som fører eller oppretter stambøker for reinrasede avlsdyr av storfe og som opphever kommisjonsvedtak 84/247/EØF ...

Commission Regulation laying down the criteria for the approval or recognition of breeders' association or breeding organizations which maintain or establish herd-books for pure-bred breeding animals of the bovine species and repealing Commission Decision 84/247/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Forslaget til forordning er til drøfting i EØS-statene og kommentarer skal sendes Kommisjonen innen 15.11.2008. Mattilsynet ga tilbakemelding om at det ikke var mottatt kommentarer fra den tidlige høringen. Forslaget til forordning skulle ikke behandles ytterligere i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for husdyravl, men drøftes videre og vedtas av Den faste komité for husdyravl.

Regelverket på husdyravlsområdet ble imidlertid ikke fulgt opp før i 2012. I januar mottok vi et utkast til forslag til en kommisjonsforordning fra en intern arbeidsgruppe i Kommisjonen. Utkastet består av et ufullstendig forordningsforslag. Det har i artikkeldelen generelle bestemmelser, som gjelder avl på alle aktuelle raser. I egne vedlegg for hver dyreart er det spesielle bestemmelser for arten det gjelder. Mattilsynet ga innspill til utkastet, etter å ha arrangert høringsmøte der aktuelle avlsorganisasjoner deltok. Siden våren 2012 har Mattilsynet, selv etter forespørsel til Kommisjonen, ingen informasjon om den videre oppfølgingen av saken. Når det foreligger et mer fullstendig forslag til husdyravlsforordning, vil Mattilsynet skrive faktanotat til det og arrangere nytt høringsmøte.

Sammendrag av innhold

I de fleste EU-land fører avlsorganisasjoner eller avlslag stambøker, og det er nødvendig å ha bestemmelser for godkjenning av slike instanser. Kompetent myndighet i medlemsstatene gir offentlig godkjenning til avlslag/-organisasjoner som tilfredsstiller kravene i EU-regelverket på området.

Avlslag/-organisasjoner må søke kompetent myndighet i den staten de har sitt hovedkontor om godkjenning. Kompetent myndighet kan avslå å godkjenne nye avlslag/-organisasjoner dersom opprettelsen vil skade avlsopplegget for en bevaringsverdig populasjon eller være til skade for avlsopplegg eksisterende instanser allerede har etablert.

Det blir foreslått klarere bestemmelser for godkjenning av avlslag/-organisasjoner, og særlig i de tilfelle der instansen ønsker å utvide området for sin aktivitet til en eller flere medlemsstater utenfor den staten hvor instansen har sitt hovedkontor. Det synes nødvendig å begrense kompetente myndigheters adgang til å avslå offentlig godkjenning av avlslag/-organisasjoner, og for å ha felles prosedyrer for kontakt mellom staten hvor instansen har sitt hovedkontor og staten det ønskes å utvide aktiviteten til. Kravene til godkjenning må videre inneholde betingelsene som stilles til avlsmål for reinrasede avlsdyr av storfe (rådsdirektiv 87/328/EØF), identifikasjon og registrering av storfe og merking av storfekjøtt (forordning (EF) nr. 1760/2000). For å få klarere og mer presist regelverk vil kommisjonsvedtak 84/247/EØF oppheves.

Avlslag/-organisasjoner som ønsker godkjenning for å føre eller opprette stambøker eller å utvide området for sine aktiviteter, skal sende søknad til kompetent myndighet i den staten der de har sitt hovedkontor. Søknaden skal inneholde en presisering av området der instansen ønsker å tilby sine aktiviteter. Tilfredsstiller søknaden kravene i vedlegget til forordningen, skal kompetent myndighet gi avlslaget/-organisasjonen godkjenning.

Ved søknad om utvidelse av aktiviteten til minst en annen medlemsstat, skal kompetent myndighet i staten instansen har sitt hovedkontor informere tilsvarende myndighet i angjeldende stat før søknaden om godkjenning imøtekommes. Den angjeldende staten skal sende kommentarer til søknaden om godkjenning av instansen eller utvidelse av aktivitetsområdet innen en måned. Kompetent myndighet i staten der instansen har sitt hovedkontor skal informere den angjeldende staten umiddelbart om sin endelige beslutning.

Myndighetene i en medlemsstat kan avslå å godkjenne nye avlslag/-organisasjoner eller en utvidelse av deres aktivitetsområde dersom det allerede finnes en eller flere godkjente instanser for den populasjonen søknaden gjelder. Avslag kan også gis dersom godkjenning av en ny instans vil være til skade for avlsarbeidet for bevaringsverdige raser eller for avlsarbeidet for stedegne raser. Myndighetene i et medlemsland kan også avslå å godkjenne en instans som ønsker å utvide området for sine aktiviteter etter å ha mottatt kommentarer fra staten utvidelsen vil omfatte. Det betinger at kravene til å kunne gi avslag er tilfredsstilt. Kompetent myndighet skal skriftlig gi instansen som har søkt, et begrunnet avslag på søknaden.

Medlemsstatene skal regelmessig informere Kommisjonen om offentlig godkjenning av nye avlslag/-organisasjoner og om godkjenning av utvidelser av området for eksisterende instansers aktiviteter. Det skal også informeres om enhver tilbaketrekking av eller utvidelse av godkjenninger. Medlemsstatene skal også opprette og vedlikeholde lister over instanser som er godkjent for å føre eller etablere stambøker for storfe og gjøre listene tilgjengelig for Kommisjonen og allmennheten i tråd med bestemmelsene i rådsdirektiv 77/504/EØF. Kompetent myndighet skal trekke tilbake godkjenningen av enhver instans som ikke tilfredsstiller kravene i vedlegget til forordningen.

Erfarer en medlemsstat at en instans som er godkjent i en annen medlemsstat ikke forholder seg til gjeldende regelverk, eller at det ikke er ønskelig at instansen blir godkjent, skal den kontakte kompetent myndighet i den staten instansen er godkjent. Denne skal foreta undersøkelser og informere om alle resultater fra disse, hvilke beslutninger som er tatt og begrunnelsen for dem. Finner førstnevnte stat opplysningene utilstrekkelig, skal myndighetene i fellesskap gjennomgå forholdene og informere Kommisjonen om de kommer fram til enighet eller ikke. Er ikke statene kommet til enighet innen 6 måneder etter at søknaden ankom, kan Kommisjonen på eget initiativ be kompetente myndigheter i de statene det gjelder om å legge fram sine synspunkter og forsøke å oppnå enighet sammen med Kommisjonen. Å få inn ytterligere opplysninger eller utføre felles tilsyn kan være aktuelt. I tilfelle en ikke oppnår enighet, benyttes bestemmelsene i art 8 i direktiv 77/504/EØF. Da skal saken legges fram for Den faste komité for husdyravl og følge komitologiprosessen.

Vedlegget inneholder få ny bestemmelser i forhold til gjeldende regelverk. Nytt er at avslaget/-organisasjonen skal dokumentere:
- Hvilket område den tilbyr aktiviteter i.

- At den er effektiv og bidrar positivt til å opprettholde en bærekraftig og produktiv populasjon.

- At den skal ha klart definerte avlsmål som ved opprettelsen av stambok for en ny rase, skal klargjøre alle forhold ved å etablere den nye rasen.

Merknader

Rettsakten er et forslag til Kommisjonsforordning som vil endre bestemmelsene i forskrift 13. januar 1999 nr. 68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe. Forslaget er sendt på tidlig høring til GENO og TYR-Norsk Kjøttfeavlslag. GENO svarte at forslaget synes akseptabelt, mens TYR ikke har gitt tilbakemelding. Forordningen vil bli sendt på ordinær høring senere.

Med den strukturen det er på alvsarbeidet for storfe i Norge, antar Mattilsynet at endringene ikke vil få uheldige konsekvenser for bevaring av utryddingstruede raser, for avlsarbeid for de stedegne rasene og heller ikke for de etablerte "større" populasjonene.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen