Vet - seminstasjoner for svin i tredjestater

Kommisjonsvedtak 2008/856/EF av 6. november 2008 om endring av vedtak 2002/613/EF når det gjelder de godkjente seminstasjonene for svin i Canada og USA...

Commission Decision 2008/856/EC of 6 November 2008 amending Decision 2002/613/EC as regards the appoved porcine semen collection centres of Canada and the United States...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført på den måten at oppdatert liste over godkjente seminstasjoner på EU-kommisjonens nettsider er gjort tilgjengelig for publikum via Mattilsynets internettsider. I tillegg har Mattilsynet meldt fra om endringene til de veterinære grensekontrollstasjonene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av listen i vedtak 2002/613/EF over seminstasjoner i tredjestater som er godkjent for eksport av rånesæd til EØS. Endringene går ut på at fire stasjoner i Canada og fire stasjoner i USA fjernes fra listen.   

Merknader

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten medfører konsekvenser for importører i den forstand at antallet seminstasjoner i Canada og USA hvorfra de i prinsippet vil kunne importere rånesæd blir mindre. Det er uansett ikke vanlig å importere rånesæd fra Canada og USA til Norge.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Dette notatet erstatter faktanotat av 13.11.2008 for utkast til kommisjonsvedtak om endring av vedtak 2002/613/EF når det gjelder godkjente seminstasjoner for svin i Canada og USA (SANCO/2923/2008 Rev-2).

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0856/2008/EF
Celexnr.: 32008D0856

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 13.11.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen