vet - Veterinære grensekontrollstasjoner i EU

Kommisjonsvedtak 2008/807/EF av 10. september 2008 i forhold til vedtakene 2008/881/EF og 2002/459/EF som gjelder listen over grensekontrollstasjoner...

Commission Decision 2008/807/EC Amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

24.03.2010: EØS-relevans endret. Rettsakten vil ikke bli tatt inn i EØS-avtalen, da den er opphevet ved vedtak nr. 2008/821/EF.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner i EU. Grensekontrollstasjon i Portugal, Praia da Vitoria utgår fra listen. Deretter er det gjort endringer for kontrollsentre som gjelder produktkategoriene. Disse endringene gjelder for allerede godkjente grensekontrollsteder i landene Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal og Storbritannia. Traces -enhetsnummer er oppført for hver enkelt grensekontrollstasjon i felleskapet.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjonene med den oppdaterte listen over godkjente grensekontrollstasjoner og Traces -koder i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/807/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0807

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2008
Frist returnering standardskjema: 11.12.2008
Dato returnert standardskjema: 05.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen