Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôr - Tilsetningsstoff til fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 971/2008 av 3. oktober 2008 om nytt bruksområde for et koksidiostatikum som tilsetningsstoff til fôr...

Commission Regulation (EC) No 971/2008 of 3 October 2008 concerning a new use of a coccidiostat as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 057/2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av Diclazuril, et koksidiostatikum med handelsnavn Clinacox 0,5% Premiks, som tilsetningsstoff til bruk i fôr til kaniner. Godkjenningen er gitt til firmaet Jenssen Pharmaceutica nv og gjelder i ti år, fram til 24.10.2018. Anvendelsen av Diclazuril som tilsetningsstoff til kaninfôr er vurdert av EFSA og akseptert. Godkjenningen er gitt i samsvar med direktiv 70/524/EØF som var gjeldende tilsetningsstoffregelverk da søknad om godkjenning ble fremmet.

Diclazuril er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 2430/1999, til slaktekalkun ved forordning (EF) nr. 418/2001 og til livkylling ved forordning (EF) nr. 162/2003.

Ved tilsetning av Diclazuril i fôret, er det satt ett døgns tilbakeholdsfrist før slakting. Stoffet har følgende MRL-verdier (maksimumverdi for rester i animalske matvarer): 2 500 µg Diclazuril/kg lever, 1 000 µg/kg nyre, 150 µg/kg muskelvev og 300 µg/kg fett, alt i vått vev.

MRL-verdiene var feil angitt i forordning (EF) nr. 971/2008. Disse ble korrigert ved "Corrigendum" offentliggjort 4. oktober 2008. Verdiene som er nevnt ovenfor er de korrekte.

Merknader

Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjente for bruk i Norge. Diclazuril er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene.

Rettsakten krever derfor ingen endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer.

Rettsakten vil heller ikke bli sendt på høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, utenriksdepartementet og mattilsyneterrepresentert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr. Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble godkjenningen av enkelte koksidiostatika videreført i Norge til tross for unntaket. Videreføringen bygger på en vurdering av stoffer som da var i bruk i Norge og behovet for ytterligere produkter i gruppen koksidiostatika.

Koksidiostatika som var godkjent i Norge ved EØS-avtalens ikrafttredelse har fulgt lik behandling i forhold til den godkjenningspraksisen som er benyttet i EU. Det betyr at utvidet bruksområde, endret tilbakeholdsfrist mv som er fastsatt for disse koksidiostatika i EU også er blitt fulgt opp på samme måte i Norge med tilhørende endringer i tilsetningsstoffregelverket.

Det er ikke vurdert som aktuelt å godkjenne Diclazuril som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun og livkylling og nå heller ikke i fôr til kanin. Begrunnelsen er at andre koksidiostatika som er godkjente i Norge dekker bruksområdet til Diclazuril. Fôrbransjen støtter denne avgjørelsen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 971/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0971

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2008
Frist returnering standardskjema: 19.11.2008
Dato returnert standardskjema: 05.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.06.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen