Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2008 - endrer forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2008 - endrer forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Commission Regulation No 358/2008 of 22 April 2008 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen er inkorporert i norsk rett, jfr. forskrift av 19. november 2008 nr.1238 som endrer forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/ 2008 av 22. april 2008 gjelder opphevelse av kravet om størrelsen på håndbagasjen på grunn av minimal sikkerhetsgevinst som følger av et slikt krav. For å forstå forordningen, må en se hen til bakgrunnen for kravet til størrelsen på håndbagasjen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet inneholder detaljerte supplerende sikkerhetskrav, i tillegg til de krav som følger av forordning (EF) nr. 2320/2002.

Forordning (EF) nr. 622/2003 er endret en rekke ganger, blant annet ved forordning (EF) nr. 1546/2006. Forordning (EF) nr. 1546/2006 inneholder begrensninger i hva som kan medtas inn på sikkerhetsbegrenset område og ombord i luftfartøy. I tillegg til å etablere forbud mot å medta væske over en viss mengde gjennom sikkerhetskontrollen, inneholdt forordningen et forbud mot å medta som håndbagasje kofferter o.l. over en viss størrelse. Den tillatte størrelsen på ett kolli håndbagasje var fastsatt til 56 cm x 45 cm x 25 cm. Forordning (EF) nr. 1546/2006 er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. april 2007 nr. 446 om endring av forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Forordning (EF) nr. 1546/2006 ble kunngjort i Official Journal 17. oktober 2006, og trådte dermed i kraft i EU 6. november 2006, med unntak av bestemmelsene knyttet til et forbud mot håndbagasje over en viss størrelse, som i hehold til forordningens ordlyd skulle tre i kraft seks måneder etter publisering i Official Journal. Kommisjonen vedtok så å utsette iverksettelsen. Forordning (EF) nr. 437/2007 fastsatte at ikraftsettelse av bestemmelsene knyttet til forbudet mot håndbagasje over en viss størrelse, først skulle tre i kraft 6. mai 2008. Forordning (EF) nr. 437/2007 ble publisert i Official Journal 21. april 2007 og trådte etter sin ordlyd i kraft 5. mai 2007. Forordningen er inkorporert i norsk rett, jf. forskrift av 5. november 2007 nr. 1223 som endret forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

EU Kommisjonen vedtok deretter som nevnt forordning (EF) nr. 358/2008 den 22. april 2008 med det formål å oppheve kravene i regelverket om størrelsen på håndbagasjen. 

Merknader

Sikkerhetskravet om størrelsen på håndbagasjen har vært gjenstand for kritikk av EU Parlamentet, luftfartsmiljøet m.v., og forordning (EF) nr. 358/2008 om opphevelse av dette kravet har vært ansett som positivt i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordning (EF) nr. 358/2008 trådte etter sin ordlyd i kraft 5. mai 2008 i EU. Følgelig er det ikke lenger noe krav i EUs security-regelverk knyttet til atørrelsen på håndbagasjen. Det var ikke behov for tilpasningstekst for denne forordningen, fordi den var ønsket.

Andre opplysninger

Kravet til håndbagasjens størrelse har aldri trådt i kraft i EU. Etter at EU Kommisjonen 2 ganger vedtok utsatt iverksettelse av dette kravet, ble det avskaffet ved forordning (EF) nr. 358/2008. Det har ikke vært ansett behov for høring av forordning (EF) nr. 358/2008 i Norge. Luftfartsmiljøet har for lengst innrettet seg etter denne forordningen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)358
Rettsaktnr.: 358/2008
Basis rettsaktnr.: 622/2003
Celexnr.: 32008R0358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2008
Frist returnering standardskjema: 04.07.2008
Dato returnert standardskjema: 07.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.11.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 19.11.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen