Vet - import av hest mv. fra tredjestater

Kommisjonsvedtak 2008/804/EF av 17. oktober 2008 om endring av vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Brasil, Montenegro og Serbia i listen over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dy...

Commission Decision 2008/804/EC of 17 October 2008 amending Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil, Montenegro and Serbia in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Community of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are aut...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og har trådt i kraft i EU.


Vedtak 2004/211/EF er foreløpig bare delvis gjennomført i norsk rett. Det gjenstår å gjennomføre de bestemmelser som gjelder levende dyr av hestefamilien. De aktuelle bestemmelsene, med de endringer som følger av denne rettsakten (vedtak 2008/804/EF), skal gjennomføres ved endring av forskrift 31. desember nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Endringsforskrift blir ventelig fastsatt av Mattilsynet innen 31. oktober 2008.   

Rettsaktens bestemmelser mht. import av sæd, eggceller og embryo av dyr av hestefamilien er gjennomført i norsk rett ved forskrift 22. oktober 2008 nr. 1135 om endring av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Endringsforskriften ble fastsatt av Mattilsynet uten høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller om embryo av dyr av hestefamilien. Endringene går i korthet ut på at den brasilianske delstaten São Paulo tas ut av listen. Dette som følge av utbrudd av snive. Inntil 15. november 2008 skal det likevel være tillatt å tilbakeføre registrerte hester fra visse deler av delstaten. Videre blir Serbia og Montenegro oppført på listen hver for seg. Dette som følge av at de to tredjestatenes tollområder nå har blitt atskilt.  

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i:

  1. forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter, og
  2. forskrift 31. desember nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten får konsekvenser for et fåtall importører. De vil heretter ikke kunne importere dyr av hestefamilien eller sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien fra den brasilianske delstaten São Paulo. Inntil 15. november d.å. vil de likevel kunne tilbakeføre registrerte hester fra visse områder av delstaten.

Endringene som er foretatt for Serbia og Montenegro får ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/0804/EF
Celexnr.: 32008D0804

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.10.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen