Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet- kjøttimport

Kommisjonsvedtak 2008/817/EF av 22. oktober 2008 om endring av vedtak 2007/777/EF angående import av visse kjøttprodukter fra Ny Caledonia til Fellesskapet....

Commission Decision 2008/817/EC of 22 October 2008 amending Decision 2007/777/EC as regards imports of certain meat products from New Caledonia into the Community....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for at kjøttprodukter av storfe og viltlevende hov-/klovdyr (unntatt svin) kan importeres til EØS fra Ny Caledonia. Dette på bakgrunn av at kommisjonen, etter å ha gjennomført en revisjon av landets regelverk, har fått bekreftet at veterinærmyndigheten i Ny Caledonia kan gi tilsvarende garantier som angitt i gjeldende felleskapsbestemmelser.

Merknader

Rettsakten medfører endring i vedlegg IV (liste over godkjente stater som kan eksportere kjøttprodukter til EØS) i forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater.

Rettsakten er ikke hørt av næringen, den medfører ingen handelshindringer innen EØS og vil bli innført av Mattilsynet ved forenklet prosedyre i henhold til matloven § 23 tredje ledd. Rettsaktens bestemmelser medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser fot Mattilsynet.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/817/EF
Celexnr.: 32008D0817

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.10.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 18.12.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen