Vet- levende dyr og kjøttimport 3. stat.

Kommisjonsvedtak 2008/752/EF av 27. juni 2008 om endring av vedleggene I og II til rådsvedtak 79/542/EØF angående sertifikatkravene ved import til fellesskapet av visse levende hov-/klovdyr og ferskt kjøtt av hov-/klovdyr....

Commission Decision 2008/752/EC of 27 June 2008 amending Annexes I and II to Council Decision 79/542/EEC as regards certification requirements for imports into the Community of certain live ungulate animals and their fresh meat....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over godkjente tredjestater og helsesertifikatene som skal benyttes ved import av levende hov- og klovdyr samt ferskt kjøtt som stammer fra slike dyr. Helsesertifikatene er endret i henhold til TRACES-systemet og viser også til bestemmelser som er angitt i forordningene i "hygienepakken".  Rettsakten er rettskraftig fra 1. juli 2008, men gir anledning til å benytte "gamle" sertifikater etter vedtak 79/542/EØF frem til 1. desember 2008.

Merknader

Rettsakten er implementert ved endring i:

1. Forskrift 25. mars 2002 nr 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.

2. Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin.

3. Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av småfe.

4. Forskrift 3. juli 2008 nr 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater.

5.Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Rettsakten medfører ingen substansielle endringer. Den er ikke hørt av næringen, medfører ingen handelshindringer innen EØS og vil bli innført av Mattilsynet ved forenklet prosedyre i henhold til matloven § 23 tredje ledd. Rettsaktens bestemmelser medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Rettsakten er implementert ved endringsforskrift 4. desember 2008 nr. 1319 og 11. mars 2009 nr. 341.

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke ingen notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/752/EF
Celexnr.: 32008D0752

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 11.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen