Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocider - difenacoum

Kommisjonsdirektiv 2008/81/EF av 29. juli 2008 om endring av Europaparlamentets og Rådsdirektiv 98/8/EF for å inkludere difenacoum som et aktivt stoff i Annex I...

Commission Directive 2008/81/EC of 29 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include difenacoum as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2008/81/EF ble vedtatt 29. juli 2008. Direktiv 2008/81/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 6/2010. 

Sammendrag av innhold

Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter - basert på grundige vurderinger - bidrar derfor til bedre beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

På bakgrunn av dokumentasjon om de ulike stoffers egenskaper er det satt opp prioritetslister. Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer av denne forordningen (forordningene (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 2849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring på Annex I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2008/81/EF tas stoffet difenacoum opp som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF for å sikre at alle medlemsstatene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som rottebekjempelsesmidler og inneholder difenacoum. Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger gis med gitte betingesler.

  • Den nominelle konsentrasjonen av det aktive stoffet i produktene skal ikke overstige 75 mg/kg, og det skal bare gi tillatelse til produkter som er klare til bruk.
  • Produktene skal inneholde et bittermiddel, og et fargestoff der det er relevant/mulig.
  • Produktene skal ikke benyttes som strøpulver.
  • Primær og sekundær eksponering av mennesker, dyr og miljø utenfor målgruppen skal begrenses mest mulig ved å vurdere og treffe fornuftige og tilgjengelige risikobegrensende tiltak. I disse tiltakene inngår blant annet en begrensning til kun yrkesmessig bruk, fastsettelse av en øvre grense på pakkestørrelse samt en forpliktelse til å benytte en godkjent felle som ikke ødelegges lett.

Merknader

Norge deltar aktivt i arbeidet med utviklingen av biociddirektivet, og er i kontakt med berørte parter.

Diretiv 2008/81/EF er gjennomført ved endringer i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og Kommisjonsdirektiv 2008/81/EF ble ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Gjennom bestemmelser i direktiv 2008/81/EF inkluderes stoffet difenacoum som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet og kan dermed benyttes i rottebekjempelsesmidler. Imidlertid kan det bare benyttes med gitte betingelser og vurdert i forhold til risiko for miljø og helse. Dette betyr en kontrollert bruk av stoffet, noe som er positivt i forhold beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Videre blir det et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om benyttelse av det aktuelle stoffet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0081/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32008L0081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2008
Frist returnering standardskjema: 02.10.2008
Dato returnert standardskjema: 09.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker