F-gassforordningen - sertifisering - A/C i biler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008 av 2. april 2008 som, på grunnlag av Råds- og Parlamentsforordning (EF) nr. 842/2006, fastsetter minstekrav for opplæringsprogrammer og vilkår for gjensidig anerkjennelse av opplæringsbekreftelser for personell vedrørende luftkondisjoneringsanlegg i biler so...

Commission Regulation (EC) No 307/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006, minimum requirements for training programmes and the conditions for mutual recognition of training attestations for personnel as regards air-conditioning systems in certain motor vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. april 2008. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen om fluorinerte klimagasser (F-gassforordningen) er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede kommisjonsforordninger som utdyper innholdet i F-gassforordningen. Direktiv 2006/40/EF krever at luftkondisjoneringssystemer i biler fra 2011 skal inneholde gasser med lavt globalt oppvarmingspotensial. Frem til da skal personell som gjenvinner fluorinerte klimagasser fra slike anlegg oppfylle visse minstekrav. Et nasjonalt organ skal utstede opplæringsbekreftelser til personell som har bestått et opplæringsprogram. Minstekravene til opplæringsprogrammet er fastsatt i et vedlegg til forordningen. Opplæringsbekreftelser skal gjensidig anerkjennes i de ulike medlemsstatene.

Merknader

Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har vært behandlet i skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, og ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0307/2008
Basis rettsaktnr.: 0842/2006
Celexnr.: 32008R0307

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2008
Frist returnering standardskjema: 04.08.2008
Dato returnert standardskjema: 30.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.10.2009
Høringsfrist: 19.01.2010
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker