Næringsmiddelhygiene - bruk av rent vann

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1019/2008 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene...

Commission Regulation (EC) No 1019/2008 of 17 October 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Utkastet til kommisjonsforordning, SANCO/42/2008, ble behandlet på møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. juli 2008, der samtlige medlemsland gav sin tilslutning til utkastet. Rettsakten ble vedtatt 17. oktober  og publisert i EU-tidende 18. oktober 2008. 

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene. Dette vedlegget fastsetter allmenne hygienekrav til næringsmiddelforetak. Kravene til vannforsyning fremgår av kapittel VII i dette vedlegget. Her heter det blant annet at det er adgang til å bruke rent vann til hele fiskerivarer og utvendig vasking av levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler.

I fortalen til rettsakten, jf. tredje betraktning, slås det fast at slik bruk av rent vann ikke representerer noen helserisiko, så lenge næringsmiddelforetaket gjennomfører kontrollprosedyrer basert på HACCP-prinsippene. På denne bakgrunnen stadfester rettsakten adgangen til fortsatt bruk av rent vann til hele fiskerivarer og utvendig vasking av levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler. Rettsakten innfører imidlertid et krav om at egnede innretninger og prosedyrer som sikrer at bruken av rent vann ikke forurenser næringsmidlene, skal være tilgjengelig.

Merknader

Rettsakten krever en endring i utkast til forskrift om næringsmiddelhygiene som gjennomfører forordning (EF) nr. 852/2004. Rettsakten presiserer kravet om at det må finnes egnete innretninger tilgjengelig for vannforsyningen; disse skal sikre at bruken av rent vann ikke utgjør en kilde til forurensning av næringsmidlene. Denne presiseringen antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 852/2004, som er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007. Denne beslutningen ble tatt med forbehold etter EØS-avtalen art. 103 om samtykke fra Stortinget og Alltinget på Island. Stortingsvedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 , jf. St.prp. nr. 46 (2007-2008), ble fattet 12. juni 2008. Siden forordning (EF) nr. 1019/2008 endrer en rettsakt som er vedtatt innlemmet ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007, bør denne rettsakten tre i kraft samtidig med EØS-komitébeslutningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1019/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2008
Frist returnering standardskjema: 08.12.2008
Dato returnert standardskjema: 05.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2008
Høringsfrist: 15.01.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker