Romania-endring tid-overgansgordninger

Kommisjonsvedtak 2008/662/EF av 1. august 2008 om endring av kommisjonsvedtak 2007/27/EF som angår forlengelse av perioden for anvendelse...

Commission Decision 2008/662/EC of 1 August 2008 amending Decision 2007/27/EC as regards the extension of its period of application...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk fri markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innvilget overgangsordninger for Romania bl.a. for kjøtt og melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav, på de respektive områder, tillates å komme inn i EØS-området. Kommisjonsvedtak (EF) 2007/27 angir overgangsordninger for Romania på dette området.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av at alle regelverkskrav oppfylles i landets virksomheter. Kompetente myndigheter må sørge for at kun de virksomheter som tilfredsstiller alle relevante krav i EØS regelverket står på lister over godkjente virksomheter, og de virksomhetene som ikke tilfredsstiller disse krav står på andre lister. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante krav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania.

Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet. Romanias kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om slike endringer.

Ved inspeksjoner og dialog med kompetente myndigheter i Romania er det framkommet at det fortsatt er noen virksomheter som ikke vil kunne tilfredsstille alle gitte regelverkskrav i rettsaktene (EF) 853/2004 og (EF) 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Man har derfor vært nødt for å forlenge den fristen som Romania har fått tildelt i den opprinnelige avtalen. Dette for å kunne sikre at alle virksomheter tilfredsstiller alle relevante regelverkskrav. 

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Romania, gitt en utsettelse i fristen fra 30.06.2008 til 31.12.2009 for å tilfredsstille disse kravene.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med anbefaling fra medlemslandet og EUs faste komié for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (SCFCAH). 

Denne rettsakten endrer perioden for anvendelse, i (EF) 2007/27, som angir overgangsordninger på dette området.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmeside, hvor slike lister oppdateres fortløpende.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktenhar vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/662/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0662

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2008
Frist returnering standardskjema: 03.10.2008
Dato returnert standardskjema: 05.11.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen