Særlige hygieneregler - animalia

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1020/2008 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse og forordning (EF) nr. 2076/2005 når det gjelder identifikasjons...

Commision Regulation (EC) No 1020/2008 of 17 October 2008 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin and Regulation (EC) No 2076/2005 as regards identification marking, raw m...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Utkastet til kommisjonsforordning, SANCO/43/2008, ble behandlet på møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. juli 2008, der medlemslandene, med unntak av to land, gav sin tilslutning til utkastet. Rettsakten ble vedtatt 17. oktober og publisert i EU-tidende 18. oktober 2008.

Mattilsynet tar sikte på å sende utkast til forskrift om gjennomføring av rettsakten på høring ultimo november, med seks ukers høringsfrist.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse og forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsbestemmelser om gjennomføringen av bl.a. forordning (EF) nr. 853/2004. 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 angir særskilte krav som gjelder flere produkter av animalsk opprinnelse, bl.a. krav til identifikasjonsmerking i avsnitt I.

Rettsakten inneholder en presisering av kravene til identikasjonsmerking. Rettsakten angir tidspunktet for når identifikasjonsmerket skal påføres på en mer presis måte; det skal påføres før produktet forlater virksomheten der det er produsert. I tillegg bestemmer rettsakten at det ikke er nødvendig å påføre eggpakninger identifikasjonsmerke når disse pakningene er påført en kode i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 om en felles markedsordning for landbruksprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbruksprodukter. Videre inneholder rettsakten en endring av kravet til identifikasjonsmerkets form for de tilfellene der virksomheten som påfører merket ligger i Fellesskapet og produktet er importert fra et tredjeland. I slike tilfeller skal identifikasjonsmerket ikke inneholde en av forkortelsene for Fellesskapet. Denne regelendringen har sammenheng med at reglene om identifikasjonsmerking har gjort det vanskelig å avgjøre om et produkt er produsert innenfor eller utenfor Fellesskapet. Produkter som er identifikasjonsmerket før 1. november 2009 på den måten som er foreskrevet i forordningen slik den lød før regelendringen, kan imidlertid importeres frem til 31. desember 2009.

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 angir særlige krav til ulike kategorier av næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder krav til fiskerivarer i avsnitt VIII, krav til rå melk og melkeprodukter i avsnitt IX og krav til egg og eggprodukter i avsnitt X.

Rettsakten endrer hvert av disse tre avsnittene.

Avsnitt VIII om krav til fiskerivarer endres for det første ved at det innføres permanent adgang til bruk av rent sjøvann, på fiskeanlegg og fabrikkfartøy, ved håndtering og vasking av fiskerivarer, ved fremstilling av is til kjøling av fiskerivarer og til hurtigkjøling av krepsdyr og muslinger. Overgangsbestemmelsene i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 2076/2005 om bruk av rent vann på fiskeanlegg og fabrikkfartøy oppheves tilsvarende. Bakgrunnen for denne regelendringen fremgår av fjerde og femte betraktning i fortalen til rettsakten. Her fremheves det at bruk av rent sjøvann tilfredsstiller et produksjonsteknisk behov, siden rent sjøvann bidrar til å bevare fiskerivarenes organoleptiske egenskaper. Videre fremholdes det at bruk av rent sjøvann ikke representerer noen helserisiko, så fremt næringsmiddelvirksomheten etablerer og gjennomfører kontrollprosedyrer basert på prinsippene for fareanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP), for å sikre at kravene til rent sjøvann, slik de er definert i forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene, er tilfredsstilt.

For det andre er kravene til fremstilling av fiskeolje til konsum presisert. Råstoffer som brukes til fremstilling av slik olje skal komme fra fiskerivarer egnet til konsum og tilfredsstille nærmere angitte krav. Slike råstoffer skal kjøles ned så raskt som mulig og deretter holde den temperaturen som er påkrevd i henhold til kapittel VII om lagring av fiskerivarer. Det er imidlertid adgang til å la være å kjøle ned råstoffer, når hele fiskerivarer brukes direkte i produksjonen av fiskeoljen og disse råstoffene blir bearbeidet innen 36 timer etter fangst. Det forutsettes at kriteriene for ferskhet er oppfylt og at øvre tillatte grense for innhold av fritt flyktig nitrogen, TVBN, ikke er overskredet. Grenseverdier for histamin og kravet om at fiskerivarer ikke skal være tydelig angrepet av parasitter gjelder imidlertid ikke. Råstoffer som brukes til fremstilling av rå fiskeolje til konsum, må være gjenstand for behandling før omsetning til forbruker. Så fremt kravene til råstoffer og produksjonsprosess for fiskeolje til konsum er oppfylt, er det adgang til å produsere og lagre fiskeolje ment for konsum og fiskeolje som ikke er ment for konsum på det samme anlegget. Inntil det er fastsatt spesifikke fellesskapsregler, må næringsmiddelvirksomhetene oppfylle nasjonale krav til fiskeolje til konsum.

For det tredje endres avsnittet om fiskerivarer ved at kravene til emballering og advarselsmerking av giftig fisk fra familien Gempylidae, særlig Ruvettus pretiosus og Lepidocybium flavobrunneum, nå også skal omfatte frosne varer og dermed alle produksjonsformer, dvs. både ferske, bearbeidede, frosne og foredlede fiskerivarer.

Avsnitt IX om rå melk og melkeprodukter endres ved at unntaksregelen i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 2076/2005 om overgangsordninger gjøres permanent. Av artikkel 12 fremgår det at den øvre grensen for bakterieinnhold, høyeste kimtall, for rå kumelk bare gjelder når slik melk skal varmebehandles og den ikke er blitt varmebehandlet innenfor det tidsrommet som er definert i de HACCP-baserte fremgangsmåtene som næringsmiddelforetaket har innført. Rettsakten pålegger næringsmiddelforetak som fremstiller melkeprodukter å innføre fremgangsmåter som sikrer at melken tilfredsstiller kravene til høyeste kimtall umiddelbart før melken varmebehandles og ved overskridelse av den perioden som er definert som akseptabel, gjennom fremgangsmåter basert på HACCP-prinsippene. Betydningen av å tilfredsstille kravet til høyeste kimtall er, som det fremgår av fortalens ellevte betraktning, særlig stor i disse situasjonene. I situasjoner der det er nødvendig å varmehandle melken, og melken ikke er blitt varmebehandlet i løpet av et på forhånd definert tidsrom, vil ikke varmebehandling ha tilstrekkelig bakteriedrepende virkning, noe som kan medføre at melkeproduktet forringes før det ellers ville blitt forringet. Artikkel 12 i forordning (EF) nr. 2076/2005 oppheves.

Avsnitt X om egg og eggprodukter endres ved at det gis en permanent adgang til å ha nasjonale temperaturkrav for egglagre og kjøretøy som transporterer egg mellom slike lagre. Tilsvarende videreføres adgangen til å bruke klinkeegg (egg med skadet skall og uskadede hinner) til fremstilling av flytende egg, i tillegg til eggprodukter, på en virksomhet som er godkjent for dette formålet. Denne adgangen gjelder bare dersom en produksjonsvirksomhet eller et pakkeri, har levert klinkeggene direkte, og eggene deretter knekkes så snart som mulig. Denne adgangen har fulgt av artikkel 13 i forordning (EF) nr. 2076/2005 om overgangsordninger. Denne artikkelen oppheves nå.

Merknader

Rettsakten krever endring i utkast til forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, som bl.a gjennomfører forordning (EF) nr. 853/2004 og forordning (EF) nr. 2076/2005 i norsk rett.

Fortsatt adgang til bruk av rent sjøvann ved håndtering av fiskerivarer, dvs. til alle anvendelser, ikke bare til hele fiskerivarer, er av stor økonomisk betydning for fiskeindustrien i Norge. I Norge har store deler av næringen installert utstyr for UV-behandling av sjøvann. I dag blir rent sjøvann bl.a. brukt ved filetering av fisk og ved tining av fisk til produksjon av saltfisk og klippfisk, ved produksjon av tørrfisk og ved mottak av oppdrettsfisk og pelagisk fisk.

Produksjon av fiskeolje er en viktig industri i Norge. Omfanget av import av rå fiskeolje fra tredjeland og videre bearbeiding til fiskeolje til konsum er betydelig. Det er viktig at kravene til råstoff til bruk ved fremstilling av fiskeolje til konsum nå blir nærmere definert, og at næringen fortsatt har tilgang på fiskeolje med høyt innhold av omega 3-fettsyrer fra tredjeland.

Rettsakten forutsetter at sluttproduktet, i påvente av at det utvikles en fellesskapsstandard, oppfyller nasjonale krav. Ytterligere nasjonale krav til fiskeolje til konsum vil måtte funderes på en vitenskapelig risikovurdering. Mattilsynet er i ferd med å innhente en slik vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 853/2004 og forordning (EF) nr. 2076/2005, som er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007. Denne beslutningen ble tatt med forbehold etter EØS-avtalen art. 103 om samtykke fra Stortinget og Alltinget på Island. Stortingsvedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007, jf. St.prp. nr. 46 (2007-2008), ble fattet 12. juni 2008. Siden forordning (EF) nr. 1020/2008 endrer rettsakter som er vedtatt innlemmet ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007, bør denne rettsakten tre i kraft samtidig med EØS-komitébeslutningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1020/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2008
Frist returnering standardskjema: 05.12.2008
Dato returnert standardskjema: 05.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2008
Høringsfrist: 15.01.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen