Vet - import av hester fra Sør-Afrika

Kommisjonsvedtak 2008/698/EF av 8. august 2008 om midlertidig og annen import av registrerte hester fra Sør-Afrika til Fellesskapet....

Commission Decision 2008/698/EC of 8 August 2008 on the temporary admission and imports into the Community of registered horses from South Africa....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.09.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever vedtak 97/10/EF som gir bestemmelser for midlertidig og varig innførsel av registrerte hester fra Sør-Afrika. Vedtak 97/10/EF blir opphevet fordi det er endret en rekke ganger.

Det nye vedtaket er foranlediget av en inspeksjon Kommisjonen har utført i Sør-Afrika; Kommisjonen fant at den dyrehelsemessige situasjonen var under tilfredsstillende kontroll og at landet hadde et velstrukturert og velorganisert veterinærvesen.

Rettsakten forplikter Sør-Afrika til å gi medlemsstatene visse tilleggsgarantier ved midlertidig innførsel og ved varig import av registrerte hester. I tillegg må Sør-Afrika, innen 24 timer, varsle medlemsstatene om forekomsten av alvorlige dyresykdommer og om eventuelle endringer i vaksinasjonspolitikken. Landet må også varsle dersom det blir vedtatt endringer i Sør-Afrikas innførselspolitikk vedrørende av hovdyr.

Rettsakten stiller opp nye, likelydende dyrehelsemessige krav som skal gjelde både ved midlertidig og varig innførsel av dyr av hestefamilien fra Sør-Afrika.  Rettsakten lister opp hvilke hestesykdommer som skal være meldepliktig i landet, hvilke områder i landet som er fri for visse hestesjukdommer, regler for vaksinering og registrering av hestehold, regler for flytting og overvåking av dyr samt hvilke krav som gjelder ved karantenering og testing av dyr før forsendelse.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. januar 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Endringen vil bli foretatt uten høring, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/698/EF
Celexnr.: 32008D0698

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker