Vet - Kontrollforordning - referanselaboratorier

Kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008 av 28. juli 2008 som oppnevner Fellesskapets referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose, lager tilleggsansvar og - oppgaver for Fellesskapets referanselaboratorier for rabies og bovin tuberkulose og endrer vedlegg VII til europa...

Commission Regulation (EC) No 737/2008 of 28 July 2008 designating the Community reference laboratories for crustacean diseases, rabies and bovine tuberculosis, laying down additional responsibilities and tasks for the Community reference laboratories for rabies and bovine tuberculosis and amendi...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.09.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppnevner visse laboratorier som "Fellesskapets referanselaboratorier" for følgende sykdommer:

- Krepsdyrsykdommer: Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (UK)

- Rabies: Agence Francaise de Securite Sanitaire des Aliments (Fr)

- Bovin tuberkulose: Laboratorio de Vigilanca veterinaria (SP)

Oppnevningen gjelder i fem år fra 1. juli 2008.

Kontrollforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004) gir i art. 32 nr. 2 grunnleggende oppgaver og ansvar til Fellesskapets referanselaboratorier. Rettsakten utfyller kontrollforordningen og gir tilleggsoppgaver og - ansvar til Fellesskapets referanselaboratorier for rabies og bovin tuberkulose.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskriften som gjennomfører kontrollforordningen. Forskriften som gjennomfører kontrollforordningen er ikke fastsatt ennå. Grunnen til dette er at den ikke er klarert i henhold til prosedyren i EØS-avtalen artikkel 103.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Alle EU-/EØS-land har etter kontrollforordningen artikkel 33 plikt til å oppnevne nasjonale referanselaboratorier som tilsvarer Fellesskapets referanselaboratorier. Mattilsynet må derfor oppnevne nasjonale referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose.

Oppnevning av nasjonale referanselaboratorier i Norge gjøres vanligvis ved at Mattilsynet inngår en avtale med aktuelt referanselaboratorium. Som hovedregel velges laboratorier ved kunnskapsinstitusjoner som Mattilsynet har forvaltningsstøtteavtale med. Pr. i dag er Veterinærinsituttet oppnevnt som nasjonalt referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose.  

For private aktører vil rettsakten ikke ha noen direkte administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke forelagt rettsakten for noen private aktører for tidlig høring. Rettsakten ansees ikke å ville ha noen direkte administrative eller økonomiske konsekvenser for private aktører.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kontrollforordningen angår både matproduksjon og næringsmidler, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I og vedlegg II. EØS-notatet for kontrollforordningen er behandlet både i SUN og SUMP. Siden forordning (EF) nr. 737/2008 er hjemlet i kontrollforordningen, og rabies og tuberkulose er zoonoser, har Mattilsynet derfor satt opp både SUMP og SUN som spesialutvalg.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0737/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0737

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2008
Frist returnering standardskjema: 30.10.2008
Dato returnert standardskjema: 08.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2008
Høringsfrist: 01.03.2008
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker