Utløpt - forringede verdipapirer

ESAs retningslinjer om behandlingen av forringede verdipapirer innenfor banksektoren...

EFTA Surveillance Authority's State aid Guidelines on the Treatment of Impaired Assets in the EEA Banking Sector...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2009

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen vedtok 25. februar 2009 meddelelsen om forringede verdipapirer innenfor banksektoren. Meddelelsen tilkom blant annet som en følge av at flere medlemsland hadde varslet om at de ønsket å komplettere sine støtteordninger knyttet til finanskrisen med tiltak rettet inn mot forringede verdipapir.

Meddelelsen ble utarbeidet av kommisjonen i samråd med den europeiske sentralbanken (ESB) etter oppfordring fra ECOFIN-rådet. Den bygger på retningslinjer publisert av Eurosystem 5. februar 2009 ("Eurosystem guidance on asset support measures for banks"). Meddelelsen har ikke vært formål for en åpen høringsprosess.

Meddelelsen om forringede verdipapirer i banksektoren ble publisert i EUs Official Journal 26. mars 2009 men trådte i kraft den samme dagen meddelelsen ble vedtatt dvs. 25. februar 2009. ESAs tilsvarende retningslinjer ble vedtatt 22. april 2009.

Disse retningslinjene er nå erstattet av nytt kapittel i ESAs retningslinjer om offentlig støtte som tillater støtte til banker i 2011 som følge av finanskrisen, se eget EØS-notat. Informasjonen nedenfor er derfor delvis utdatert.  

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtok 25. februar 2009 en meddelelse om statlige ordninger for håndtering av forringede verdipapirer ("impaired assets") innenfor banksektoren. Meddelelsen kompletterer og utfyller EU-kommisjonens meddelelse av 13. oktober 2008 om tiltak rettet mot finansinstitusjoner på grunn av finanskrisen. Meddelelsen skal også ses i sammenheng med EU-kommisjonens meddelelse av 5. desember 2008 som omhandler statlig rekapitalisering av finansinstitusjoner i lys av reglene om offentlig støtte.  Spesialutvalget ble informert om meddelelsen i e-post av 3. mars 2009.

ESA endret 22. april 2009 sine retningslinjer tilsvarende, gjennom å tilføye et kapittel om håndteringen av forringede verdipapirer innenfor banksektoren i sine retningslinjer for statsstøtte. Retningslinjene er ikke bindende og skal ikke tas inn i norsk rett men vil indirekte få virkning for Norge i statsstøttesaker.

Retningslinjene omtaler regulatoriske og budsjettmessige konsekvenser av potensielle innføringer av støtteordninger rettet inn mot forringede verdipapirer. Retningslinjene viser videre til de prinsipper som må følges hvis et EØS-land ønsker å gi slik statsstøtte.

Materielt innhold i de nye reglene 

Regulatoriske og budsjettmessige konsekvenser av potensielle innføringer av støtteordninger

Fra retningslinjene fremgår at statene må ta hensyn til sin budsjettsituasjon når de vurderer støttetiltak og at et land ikke må iverksette tiltak som kan undergrave tilliten til de offentlige finansene. Budsjettsituasjonen i det enkelte EØS-landet bør videre være styrende for utforming av et eventuelt tiltak i følge retningslinjene. Det vises til at estimerte tap er høye relatert til EØS-landenes BNP.
 
Når det gjelder organisering anbefales "hybride tilnærminger", hvor de forringede verdipapirene separeres fra bankenes balanse i egne enheter (enten i eller utenfor bankene) med en eller annen form for statlig garanti. I lys av budsjettsituasjonen bes statene om å vurdere om eventuelle støttetiltak bør fokuseres på et begrenset antall banker som er viktige for banksystemet. Retningslinjene inneholder også en oppsummering av ulike tilnærminger og tidligere erfaringer med lignende tiltak, samt anbefalinger knyttet til prising.

Statsstøtte

Forringede verdipapirer er i retningslinjene definert som verdipapirer hvor banker kan forventes å måtte ta tap. Støttetiltak vil i følge ESA kunne rettes inn ikke kun mot verdipapirer som har utløst finanskrisen, så kalte "toxic assets" (dvs. verdipapir som i dag er ikke har reelle verdier eller verdipapirer som har blitt nedjustert vesentlig), men også mot andre typer av forringede verdipapir. Bakgrunnen til dette er at det finnes et ønske om at tilliten i finansmarkedene til bankene skal gjenvinnes slik at de kan bruke sin kapital til og forsette sine normale lånefunksjoner. Det vises i retningslinjene til at det vil være en samordnet tilnærmning når det gjelder å identifisere de kategorier av verdipapirer som kan bli formål for støttetiltak.

ESA peker på at EØS-landene vil være ansvarlige selv for utformningen av disse ordningene (f. eks oppkjøp av vanskelig omsettelige verdipapirer eller garantiordninger), men at ordningene vil være formål for enhetlige vurderingskriterier i statstøtteevalueringen ved ESA.

Det vises videre til at anvendelsen av statstøttereglene på støttetiltak rettet inn mot håndteringen av forringede verdipapirer vil være basert på følgende prinsipper:

 • full transparens og åpen redegjørelse av tapene i forkant av statlige støttetiltak;
 • samordnet tilnærming for å identifisere de kategorier av verdipapir som kan bli formål for støtteordninger gjennom utvikling av ulike kategorier av verdipapir ("baskets");
 • samordnet tilnærming for verdivurdering av verdipapirer i forkant, basert på felles prinsipper (omfatter blant annet verdivurderinger basert på reelle økonomiske verdier fastsatt av uavhengige eksperter og godkjente av relevante tilsynsmyndigheter);
 • kontroll ved kommisjonen av verdivurderingene innen rammen for statstøtteprosedyrer på basis av enhetlige vurderingskriterier;
 • tilfredsstillende fordeling av byrden for kostnader knyttet til forringede verdipapir mellom aksjonærer, kreditorer, og den relevante staten;
 • tilfredsstillende vederlag/avkastning for staten -minst tilsvarende avkastning på statskapital;
 • fastsettelse av likstilte insentiver for bankene til å delta i støtteordninger med politiske formål gjennom en begrensing av perioden bankene har for å melde inn forringede verdipapir til 6 måneder fra oppstarten av den statlige støtteordningen;
 • organisering av verdipapirer som er formål for støtteordninger på måter som unngår interessekonflikter;
 • hensiktsmessige omstruktureringer i støtteordninger etter en individuell vurdering av ordningen, for å unngå snevridninger i konkurransen, hensyntatt det totale støttebeløpet som er mottatt gjennom rekapitaliseringen, garantier mv, med hensikt til å sikre en langsiktig levedyktig og normalt virksom banksektor.

Merknader

Retningslinjene skal ikke tas inn i norsk rett men vil indirekte få innvirkning på Norges mulighet til å komme med finansielle tiltak knyttet til blant annet kjøp av forringede verdipapirer innenfor banksektoren.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonens meddelelse har ikke vært formål for en åpen høringsprosess, der Norge har hatt anledning til å spille inn sine kommentarer (se nedenfor).

EFTA Surveillance Authority ("ESA") informerte, i brev av 8. april 2009 til Fornyings-og administrasjonsdepartementet ("FAD"), at myndigheten planerer å ta inn tilsvarende regler i sine retningslinjene for statsstøtte. ESA ba i brevet om at eventuelle norske kommentarer til utkastet til nytt kapittel i retningslinjene for statstøtte oversendes til ESA innen 17.04.09.  Spesialutvalget for offentlig støtte ble informert i e-post av 14. april 2009. Norske myndigheter hadde ikke noen kommentarer til utkastet.

Vurdering

På bakgrunn av at den bakomliggende meddelelsen fra kommisjonen ikke var formål for en åpen høringsprosess, var Norges muligheter til å påvirke utformingen av ESAs retningslinjer begrensede. Rettsakten er imidlertid relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Lenke til kommisjonens pressmeddelelse:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/322&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Lenke til kommisjonens svar på ofte stilte spørsmål:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/85

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen