vet - biprodukter

Kommisjonsvedtak 2009/247/EF av 16. mars 2009 som endrer vedtak 2003/322/EF og omhandler fôring av visse arter åtselfugler i Bulgaria med kategori 1 materiale...

Commission Decision 2009/247/EC of 16 March 2009 amending Decision 2003/322/EC as regards the feeding of certain species of necrophagous birds in Bulgaria with certain category 1 material...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Skrotter av døde dyr inneholdende SRM (Spesifisert risikomateriale) er kategori 1 materiale som i hovedregel må bearbeides/destrueres i henhold til biproduktforordningen (forordning (EF) nr. 1774/2002). Kommisjonsvedtak 2003/322/EF gir imidlertid visse land tillatelse til å bruke slike skrotter som fôr til enkelte arter utryddelsestruede åtselfugler på visse vilkår.

Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros og Portugal har tidligere fått tillatelse til slik fôring av åtselfugler i hehold til vedtak 2003/322/EF. Nå får også Bulgaria tillatelse til å benytte seg av denne muligheten, og vedtak 2009/247/EF endrer kommisjonsvedtak 2003/322/EF for å åpne for dette.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk da den kun retter seg mot de aktuelle landene - dvs. Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros og Portugal.

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/247/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/322/EF
Celexnr.: 32009D0247

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2009
Frist returnering standardskjema: 01.05.2009
Dato returnert standardskjema: 30.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker